Ser­gio Es­te­ve, per ter­cer any con­se­cu­tiu vist a la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­len­cia el dia de la 1ª Mas­cle­tà

Nou Torrentí - - ESPECIAL FALLES -

L’em­pre­sa to­rren­ti­na, Ser­gio Es­te­ve - Es­sèn­cia Va­len­cia­na, tor­na a ser l’es­co­lli­da en­guany per a crear un dels ves­tits de la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­lèn­cia. Sa­ra La­rra­zá­bal Ber­nal va es­tre­nar a la pri­me­ra mas­cle­tà, la de l’1 de ma­rç, un ves­tit con­fec­cio­nat en ex­clu­si­va pel in­du­men­ta­ris­ta to­rren­tí per a la má­xi­ma re­pre­sen­tant in­fan­til de les fes­tes jo­se­fi­nes

Es trac­ta d’un ves­tit con­fec­cio­nat per la fir­ma de Ser­gio Es­te­ve Es­sèn­cia Va­len­cia­na ins­pi­rat en un mo­del del S.XVIII, amb en­va­rat na­tu­ral i mà­ne­ga d’as­tral, tot ai­xò realit­zat amb pa­trons i con­fec­ció tra­di­cio­nals. La te­la és un tei­xit amb or­dit 100% se­da de la fir­ma Vi­ves i Ma­rí , amb di­buix asi­mè­tric ins­pi­rat en el S.XVIII de nom “Lu­ce­ro” amb fons ta­fe­tà.

El mo­ca­dor i da­van­tal es­tan con­fec­cio­nats en ba­tis­ta fi­na i bro­dat cor­nely en or vell amb els lluen­tons col·lo­cats a mà de la fir­ma San­tos Tèx­til igual que les pun­tes de les mà­ne­gues que són en va­len­cie de co­tó.

Por­ta si­na­gües de la fir­ma Mar­ga­ri­ta Ver­cher mo­del “Da­nça”. Sa­ba­tes de la fir­ma Ar­te­sa­nia Au­ro­ra. Un es­ca­pu­la­ri de “San­ta Sa­ra” de la fir­ma San­tet ar­te­sa­nia es­ca­pu­la­rios. Llueix un adreç i pin­ta de la fir­ma Ar­te­sa­nia Or­tiz Cin­ce­la­dor, i va pen­ti­na­da per Angel Fer­nán­dez Cen­tro de Ima­gen.

No és la pri­me­ra ve­ga­da que Ser­gio Es­te­ve ves­teix a una fa­lle­ra

ma­jor de Va­lèn­cia, en­tre al­tres de mol­tes co­mis­sions de to­ta la pro­vín­cia. Fa dos anys va ves­tir a Cla­ra Ma­ría Pa­re­jo, es­sèn­cia va­len­cia­na per a la con­fec­ció d’un ves­tit, que tam­bé va es­tre­nar el dia de la mas­cle­tà. Tam­bé va ser un con­junt a l’an­ti­ga. Úl­ti­ma­ment, es­te ti­pus d’in­du­men­tà­ria es­tà re­vis­co­lant, co­sa que de­mos­tra el ma­jor in­te­rés dels fa­llers i fa­lle­res per re­cu­pe­rar una part de la nos­tra cul­tu­ra com és la ri­ca in­du­men­tà­ria va­len­cia­na. El con­cep­te de ves­tir a l’an­ti­ga re­pre­sen­ta el ti­pus de ro­ba que por­ta­ven ha­bi­tual­ment els nos­tres avant­pas­sats en la Va­lèn­cia dels se­gles XVIII i ca­da ve­ga­da més s’ani­men a lluir-lo amb or­gull de cul­tu­ra prò­pia mol­tís­si­mes fa­lle­res ma­jors, pre­si­dents i fa­lle­res de qual­se­vol co­mis­sió i, per des­com­ptat, no po­dia ser menys, que les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de la fes­ta fe­ren res­sò de la nos­tra in­du­men­tà­ria més au­tèn­ti­ca. I l’any pas­sat la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Va­lèn­cia. Da­nie­la Gó­mez de los Án­ge­les, tam­bé va con­fiar en Es­te­ve.

La in­du­men­tà­ria va­len­cia­na més tra­di­cio­nal, com els ves­tits a l’an­ti­ga han de ser cohe­rents en el seu con­junt en fun­ció de la clas­se so­cial, èpo­ca de l’any i zo­na geo­grà­fi­ca que re­pre­sen­ten. I per al seu dis­seny qual­se­vol per­so­na no es­tà pre­pa­ra­da. Ser­gio Es­te­ve, cap de l’em­pre­sa que por­ta el seu nom, és he­reu d’una fa­mí­lia de­di­ca­da a la in­du­men­tà­ria du­rant els úl­tims 40 anys. Ha tin­gut que es­tu­diar, in­ves­ti­gar i lle­gir cons­tant­ment des de que tre­ba­lla­va amb els seus pa­res fins l’ac­tua­li­tat. Com ell ma­teix co­men­ta: “ells eren la pràc­ti­ca dià­ria, la cos­tu­ra amb cu­ra i ri­gor; i jo he re­fo­rçat la teò­ri­ca es­tu­diant amb bi­blio­gra­fia his­tò­ri­ca, que abans no era fà­cil de tro­bar i vi­si­tant molts mu­seus per apren­dre. In­ves­ti­gant ací i allà. Tinc una col·lec­ció molt com­ple­ta de lli­bres an­tics i de nous. Con­ti­nue am­pliant-la i sem­pre que viat­ge bus­que pu­bli­ca­cions per­què for­men part de la tas­ca d’in­ves­ti­ga­ció que in­clou aquest tre­ball”. A més, Ser­gio Es­te­ve és mem­bre in­ves­ti­ga­dor del Mu­seo Na­cio­nal del Tra­je de Ma­drid. To­ta una vi­da de­di­ca­da a la in­du­men­tà­ria va­len­cia­na.

Ser­gio Es­te­ve Es­sèn­cia Va­len­cia­na · Te­lé­fono: 961 56 21 6 Di­rec­ción: Ca­lle Cons­ti­tu­ción, nº 3 (46900) To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.