Li­te­ra­tu­ra

Nou Torrentí - - OCI I SERVEIS -

La co­mi­da sa­lu­da­ble. Ra­fael An­són.

Els mi­llors es­pe­cia­lis­tes mè­dics de l’Hos­pi­tal Uni­ver­si­ta­ri Ra­món i Ca­jal de Ma­drid i els més re­co­ne­guts xefs es­pan­yols s’han unit per a ex­pli­car­nos en aquest lli­bre com gau­dir del men­jar i cui­dar de la nos­tra sa­lut a tra­vés d’aques­ta. Per­què la nos­tra ali­men­ta­ció, a més d’equi­li­bra­da i va­ria­da, ha de ser agra­da­ble i amb una qua­li­tat sen­so­rial que la faça ape­ti­ble.

La co­mi­da sa­lu­da­ble. Ra­fael An­són. Edi­to­rial Cú­pu­la.

Re­co­ma­na­ció de Gi­nés Ve­ra

Bru­jas li­te­ra­rias. Tai­sia Ki­tais­kaia y Katy Ho­ran

Les au­to­res ren­dei­xen en aquest lli­bre un ho­me­nat­ge que és a més una reivin­di­ca­ció i una ce­le­bra­ció de 30 do­nes es­crip­to­res que al llarg de la his­tò­ria han si­gut ig­no­ra­des i re­but­ja­des, tal com es va fer amb les brui­xes. A tra­vés d’hip­nò­tics tex­tos i me­ra­ve­llo­ses il·lus­tra­cions, ens pre­sen­ten a tren­ta es­crip­to­res ex­cep­cio­nals que han si­gut o són, a més, sím­bol de fo­rça, sa­vie­sa i po­der.

Bru­jas li­te­ra­rias. Tai­sia Ki­tais­kaia y Katy Ho­ran. Ed. Mar­tí­nez Ro­ca.

Re­co­ma­na­ció de Gi­nés Ve­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.