Lle­gen­des del Va­lèn­cia CF i el pre­si­dent del club es­ta­ran en “Un Sen­ti­ment Etern Tour” del 13 al 14 d’abril

Dis­sab­te i diu­men­ge, d’11 a 19 ho­res a l’Avin­gu­da Juan Car­los I, s’acos­ta el cen­te­na­ri del VCF amb ac­ti­vi­tats per­què gau­dis­ca to­ta la fa­mí­lia

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

To­rrent se­rà es­te cap de set­ma­na la pri­me­ra pa­ra­da d’Un Sen­ti­ment Etern Tour, una ex­po­si­ció iti­ne­rant amb la qual s’anirà acos­tant el cen­te­na­ri del Va­lèn­cia CF a tots els afec­cio­nats va­len­cia­nis­tes re­co­rrent di­fe­rents llocs de to­ta la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. L’ini­ci d’es­te pro­jec­te, em­mar­cat dins de les di­fe­rents ac­ti­vi­tats amb les quals es com­me­mo­ra el cen­te­na­ri del club, se­rà dis­sab­te que ve a les 12 ho­res en el re­cin­te si­tuat en l’Avin­gu­da Juan Car­les I de To­rrent i com­pta­rà amb la pre­sèn­cia del pre­si­dent Anil Murthy, ai­xí com de di­ver­ses lle­gen­des del Va­lèn­cia Cf. En pa­ra­ules de l’al­cal­de Je­sús Ros, “la ciu­tat es­tà en­can­ta­da de po­der ser la pri­me­ra pa­ra­da d’es­ta mos­tra iti­ne­rant, una pro­va que To­rrent, és una de les ciu­tats que com­pta amb més so­cis va­len­cia­nis­tes, la qual co­sa és mo­tiu d’or­gull”. Se­ran dos dies en què hi hau­rà ac­ti­vi­tats per a to­ta la fa­mí­lia, des dels més ma­jors als més xi­co­tets, que po­dran gau­dir de la mà del Va­lèn­cia CF, amb en­tra­des, abo­na­ments i al­tres ob­jec­tes his­tò­rics que no dei­xa­ran in­di­fe­rent a nin­gú. Igual­ment el Mon­tsió CF i el To­rrent CF tin­dran el seu pro­pi es­tand in­for­ma­tiu. Un al­tre punt de tro­ba­da se­rà l’es­tand amb les rè­pli­ques de l’úl­tim tí­tol de Co­pa del Rei con­quis­tat en 2008 i la de La Li­ga de 2004, amb les quals tots po­dran fo­to­gra­fiar-se per a te­nir un re­cord ines­bo­rra­ble. A més, hi hau­rà jocs in­fan­tils, pin­ta­ca­res, un camp in­fla­ble, joc de pun­te­ria, vi­deo­con­so­les amb FIFA19 d’EA Sports i mol­tes sor­pre­ses més, sem­pre ben acom­pan­yats per la zo­na de bar i les food trucks.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.