La Po­li­cia Lo­cal rep cinc lec­tors de mi­cro­xips per a iden­ti­fi­car ani­mals ex­tra­viats

Se su­men ai­xí als dos dels quals ja dis­po­sa­va la Po­li­cia Lo­cal per a con­ti­nuar tre­ba­llant en ma­tè­ria de be­nes­tar ani­mal

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El co­mis­sa­ri en cap del Cos de la Po­li­cia Lo­cal de To­rrent, Eduar­do Mar­tí­nez, ha re­but per part de la re­gi­do­ra de Be­nes­tar Ani­mal, Nadia Ma­rín, cinc mi­cro­xips per a iden­ti­fi­car ani­mals ex­tra­viats. Es­ta in­cor­po­ra­ció se su­ma als dos que ja te­nia la po­li­cia, de tal ma­ne­ra que es fa­ci­li­ta el tre­ball als agents en ma­tè­ria de be­nes­tar ani­mal. La Man­co­mu­ni­tat de l’Hor­ta Sud va do­nar als mu­ni­ci­pis de la co­mar­ca els lec­tors per a gos­sos i gats, que fa­ci­li­ta­ran i ga­ran­ti­ran la iden­ti­fi­ca­ció d’ani­mals do­mès­tics per­duts o aban­do­nats als ca­rrers de la co­mar­ca.

Des de la Po­li­cia Lo­cal de To­rrent s’ha aco­llit molt po­si­ti­va­ment es­ta me­sua per a po­der do­nar res­pos­ta a una de­man­da so­cial.

Lec­tors d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció

17 dels 41 lec­tors van ser ce­dits de­sin­te­res­sa­da­ment pel Col·le­gi de Ve­te­ri­na­ris de Va­lèn­cia i la res­ta els va ad­qui­rir la Man­co­mu­ni­tat amb fons del Pla Pro­vin­cial d’Obres i Ser­veis de la Dipu­tació de Va­lèn­cia. Tots de fa­bri­ca­ció ín­te­gra­ment es­pan­yo­la i amb l’úl­ti­ma tec­no­lo­gia in­cor­po­ra­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.