Ma­ria Si­lla Mo­ra, Blan­ca Put­xad es­tan vi­vint els mo­ments pre

Nou Torrentí - - ESPECIAL SETMANA SANTA -

En­tre­vis­tem a la Rei­na i Àn­gel

La Rei­na de l’En­con­tre i Àn­gel de Re­su­rrec­ció, Ma­ria Si­lla Mo­ra, i les seues cam­bre­res, Blan­ca Put­xa­des Vallejo i Ma­ria Mar­tí­nez Puig, con­ten els dies per a que co­men­ce la Set­ma­na San­ta de To­rrent. Amb no­més 15 anys, Ma­ria Si­lla és la mà­xi­ma re­pre­sen­tant de tot el fer­vor re­li­giós to­rren­tí. Es­tu­dia 4t de l’E.S.O. i és mú­sic i to­ca la trom­pe­ta. La rei­na ens con­ta com es­pe­ra viu­re aques­ta Set­ma­na San­ta i com es pre­pa­ra per als dies pre­vis als ac­tes més im­por­tants.

Has si­gut sem­pre de la ger­man­dat de l’Ora­ció de l’Hort?

Duc to­ta la vi­da. Des d’abans de nài­xer, ja es­ta­va apun­ta­da a la ger­man­dat.

En la teua fa­mí­lia es­tà in­vo­lu­cra­da en la Set­ma­na San­ta?

El meu iaio fou el fun­da­dor de la ger­man­dat i en any 1992 ma tia fou rei­na.

Com de­fi­ni­ries a la teua ger­man­dat?

És una ger­man­dat molt fa­mi­liar, som tots de ca­sa i per al que ne­ces­si­tes sem­pre es­tan per a aju­dar-te. Es va pre­sen­tar al­tra xi­ca per a ser Rei­na de l’En­con­tre aquest any o t’es­pe­ra­ves que ana­res a ser tu?

Es pre­sen­ta­ren và­ries can­di­da­tes, pe­rò al fi­nal m’ele­gi­ren a mi. La Jun­ta de­ci­deix aques­ta elec­ció. La Jun­ta fa una vo­ta­ció i va­lo­ren qui­nes de les can­di­da­tes es­tà més vin­cu­la­da a la ger­man­dat.

Sem­pre ha­vies som­ni­at en ser Rei­na de l’En­con­tre?

La ve­ri­tat és que sí. Des que era xi­cote­ta, veu­re a ca­sa de la meua iaia les fo­tos de la meua tia com a Rei­na, des d’ei­xos mo­ments vo­lia ser Rei­na de l’En­con­tre.

Què sen­ti­res quan va­res ser l’ele­gi­da?

Que s’ha­via com­plit un som­ni. No m’ho es­pe­ra­va per­què sóc molt jo­ve i no pen­sa­va que po­gue­ra ser i quan em va­ren dir que era l’ele­gi­da, vaig sen­tir mol­ta ale­gria.

Com va ser la Pro­cla­ma­ció com a Rei­na de l’En­con­tre?

Fou un dia molt in­tens. Es­ta­va molt ner­vio­sa, pe­rò quan vaig veu­re a to­ta la meua fa­mí­lia i tot el món acom­pan­yant-me, vaig sen­tir que era una ex­pe­rièn­cia molt bo­ni­ca. El pri­mer ac­te ofi­cial de la Set­ma­na San­ta se­rà el Pre­gó. Com es­pe­res que si­ga ei­xe dia? Es­pe­re que no plo­ga i que va­ja tot bé i que si­ga tot molt bo­nic.

Quin és l’ac­te que més t’agra­da o es­pe­res amb més emo­ció? Per què? El Diu­men­ge de Re­su­rrec­ció, per­què és el dia més im­por­tant per­què Crist res­sus­ci­ta. A més, em pa­reix l’ac­te més emo­cio­nant i bo­nic.

Com es­tàs vi­vint amb les teues cam­bre­res els dies pre­vis als ac­tes de la Set­ma­na San­ta?

Es­tem molt ner­vio­ses i pas­sant-s’ho molt bé. No ens co­nei­xíem d’abans, pe­rò quan ens co­ne­gué­rem de se­gui­da con­ge­nia­rem molt bé i ho pas­sem molt bé jun­tes.

Ens po­dies con­tar al­gu­na co­se­ta so­bre el se­cret mi­llor guar­dat, el ves­tit de Rei­na i Àn­gel de Re­su­rrec­ció.

És to­tal­ment se­cret. Per a mi, òb­via­ment, és molt bo­nic, i con­vi­de a tots que vin­guen a veu­re-ho a par­tir del Di­jous Sant a l’An­tic Mer­cat. La dis­sen­ya­do­ra del tra­ge és Am­pa­ro Ruiz, ami­ga de la fa­mí­lia.

Quants pat­ges du­ràs? Duc po­quets, 12 pat­ges.

rrec­ció i a les seues cam­bre­res

Com es­pe­res el Diu­men­ge de Re­su­rrec­ció?

Es­pe­re que si­ga im­pres­sio­nant i vull viu­re-ho tot al mà­xim.

Has re­but al­gun con­sell d’al­gu­na Rei­na an­te­rior?

Sí, m’han dit que gau­dis­ca molt dels ac­tes per­què es pas­sen molt rà­pi­da­ment i que ho gau­dis­ca tot al mà­xim. En les que més he par­lat, a part de la meua tia, en Cris­ti­na, que és la Rei­na de l’any pas­sat, i Ge­ma, que és la de fa dos anys.

Què li di­ries a la gent que no co­neix la Set­ma­na San­ta to­rren­ti­na?

Que vin­guen a veu­re-la, per a co­néi­xer com els to­rren­tins viuen aquests dies.

Què es­pe­res que viu­re aques­ta Set­ma­na San­ta?

Es­pe­re viu­re-la molt in­ten­sa­ment i es­pe­re que el can­sa­ment em dei­xe viu­re tots els ac­tes amb to­ta la in­ten­si­tat pos­si­ble.

Per al­tra ban­da, les cam­bre­res ul­ti­men els pre­pa­ra­tius i ens ex­pli­quen emo­cio­na­des quins són els seus ac­tes pre­fe­rits.

Per­tan­yeu a la Ger­man­dat de l’Ora­ció de l’Hort o a una al­tra? Blan­ca: Sóc de l’Ec­ce Ho­mo i hem vist en aques­ta ger­man­dat, pe­rò tam­bé es­tic apun­ta­da al Sant Se­pul­cre, en­ca­ra que no hem vist en aques­ta ger­man­dat. Des que era un be­bé sóc de la ger­man­dat de l’Ec­ce Ho­mo. Ma­ria: Sóc de l’Ora­ció de l’Hort des de l’any pas­sat.

La vos­tra fa­mí­lia es­tà vin­cu­la­da a la Set­ma­na San­ta to­rren­ti­na?

Blan­ca: Sí, la meua tia va ser Rei­na de l’En­con­tre i la meua ger­ma­na va ser tam­bé cam­bre­ra l’any 2014.

Ma­ria: Sí, la meua ger­ma­na fou cam­bre­ra l’any 2016 i jo vaig ser pat­ge el ma­teix any.

Es­pe­rà­veu ser ele­gi­des com a cam­bre­res de la Rei­na de l’En­con­tre?

Blan­ca: Sí, per­què quan m’ho va­ren dir es­ta­va un cam­pa­ment i vaig ac­cep­tar per­què m’en­can­ta ves­tir-me com una prin­ce­sa. Ma­ria: No, va ser to­tal­ment una sor­pre­sa.

Què sen­ti­reu quan và­reu ser pro­cla­ma­des cam­bre­res?

Blan­ca: Molt fe­liç, per­què no sa­bia que anava a ser aquest any. Ma­ria: Em vaig po­sar molt con­ten­ta i vaig sen­tir mol­ta ale­gria.

Quin és l’ac­te què més vos agra­da? Per què?

Blan­ca: El Diu­men­ge de Re­su­rrec­ció, per­què ce­le­brem un any més i per­què és molt bo­nic. Ma­ria: El Diu­men­ge de Re­su­rrec­ció, per­què quan cauen els al·le­luies em dó­na mol­ta ale­gria.

Com és la vos­tra re­la­ció amb Ma­ria?

Molt bé, per­què és una xi­ca molt ale­gre i fe­liç. No la co­nei­xíem abans di­rec­ta­ment, pe­rò ens cai­guem molt bé.

Com es­pe­reu que si­ga aques­ta Set­ma­na San­ta per a vo­sal­tres? Blan­ca: Que si­ga molt fe­liç i sen­se cap pro­ble­ma.

Ma­ria: Que va­ja tot bé.

Què li di­ríeu a la gent que no co­neix la Set­ma­na San­ta de To­rrent per­què vin­ga a veu­re-la? Blan­ca: Que s’apun­ten a al­gu­na ger­man­dat per­què co­ne­ga la set­ma­na san­ta to­rren­ti­na.

Ma­ria: Que vin­ga a co­néi­xer-la per­què és molt bo­ni­ca.

Ma­ria Si­lla Mo­ra, Blan­ca Put­xa­des i Ma­ria Mar­tí­nez

Fo­to­gra­fies ce­di­des per l’Ajun­ta­ment de To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.