“Hem d’aju­dar a la gent ne­ces­si­ta­da”

Nou Torrentí - - ESPECIAL SEMANA SANTA - Cé­sar Fer­nán­dez

En­tre­vis­ta al pre­si­dent i Ger­mà Ma­jor de la Ger­man­dat de la San­ta Faz pel 75 aniver­sa­ri de la seua con­fra­ria

Al­fre­do Cos­ta Alon­so:

Al­fre­do Cos­ta Alon­so, pre­si­dent i Ger­mà Ma­jor de Ger­man­dat de La San­ta Faç, ens obri les por­tes de sa ca­sa per ex­pli­car-nos què re­pre­sen­ta per a ell el 75 aniver­sa­ri de la seua con­fra­ria, i, ai­xí ma­teix, par­lar-nos so­bre els mo­ments i emo­cions més es­pe­cials que ha vis­cut a la Set­ma­na San­ta to­rren­ti­na.

Cos­ta és un ho­me molt en­tre­gat a la fe ca­tò­li­ca i mos­tra d’ai­xò és la imat­ge­ria re­li­gio­sa que ador­na ca­da ra­có de sa ca­sa. Li agra­da com­par­tir i ens trau al sa­ló dues fi­gu­res que ver­sen so­bre el pas de la seua ger­man­dat: un Crist amb una creu al coll i la San­ta Faç. A con­ti­nua­ció, les po­sà da­munt la tau­la i co­me­nça­ren l’en­tre­vis­ta.

Què ens po­dries con­tar so­bre l’ori­gen de la teua ger­man­dat?

La nos­tra ger­man­dat va ser fun­da­da el 1944 per un grup d’amics del Cer­cle Ca­tò­lic. L’any 45 la ce­ba es pa­ga­va molt bé i hi ha­via po­ca in­dús­tria a To­rrent. Ales­ho­res, van de­ci­dir plan­tar ce­bes per a guan­yar di­ners per a fer el pas. Pe­rò l’any se­güent va plou­re tant que amb les ce­bes no guan­ya­ren ni per a re­gar [riu]. Per ai­xò, quan jo era pre­si­dent de la Jun­ta ens co­nei­xien pel nom de ‘la ce­ba’.

I com et vas in­vo­lu­crar en la teua ger­man­dat?

Quan em van apun­tar, te­nia qua­tre o cinc anys. A l’ex­po­si­ció de la Sa­la Cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat pots veu­re una fo­to meua de quan era xi­co­tet. Ara se­ré un dels més an­tics que en­ca­ra ix en pro­ces­só. En­ca­ra no m’he per­dut cap tras­llat des que es­tic a la ger­man­dat.

I què sig­ni­fi­ca per a tu el 75 aniver­sa­ri?

El 75 aniver­sa­ri és arri­bar a un punt en què te’n re­cor­des de tot el que ha pas­sat i de tots els ger­mans que han mort. He vis­cut mol­tes co­ses. Per exem­ple, l’any 54 va to­car la loteria a la nos­tra ger­man­dat. Quan es­ta­va de pre­si­dent, ens anaven de so­par amb els de la Jun­ta i féiem to­rra­des de xu­lles... Jo he con­vis­cut amb tots i hem vis­cut molts bons mo­ments. Què heu pre­pa­rat en­guany per a ce­le­brar-ho?

El 27 i 28 d’abril ce­le­bra­rem el VI En­con­tre Na­cio­nal de Con­fra­ries i Ger­man­dats San­ta Faz i Ve­rò­ni­ca, que es ce­le­bra­rà a La San­ta Faç de To­rrent. A més, el 27 fa­rem un di­nar al res­tau­rant ‘Los Abe­tos’ i el 28 d’abril te­nim una mis­sa a la pa­rrò­quia l’As­sump­ció. Tam­bé la Ve­ra Creu i no­sal­tres van inau­gu­rar l’ex­po­si­ció “75 años de His­to­ria 1944-2019” a l’An­tic Mer­cat el pas­sat 8 d’abril . I ei­xe ma­teix dia es va fer el lliu­ra­ment de pre­mis del con­curs del lle­nç de la Ve­rò­ni­ca.

Qui­nes sen­sa­cions et trans­me­ten els lle­nços de la Ve­rò­ni­ca?

A mi, em trans­me­ten sen­sa­cions molt bo­nes. Jo veig un lle­nç de la San­ta Faç i em fa plo­rar mol­tes ve­ga­des.

A més, una xi­que­ta de la vos­tra Ger­man­dat re­pre­sen­ta a la Ve­rò­ni­ca ca­da any des de 1976. Qui­na és la teua tas­ca amb elles?

Jo els en­sen­ye el que sig­ni­fi­ca ser la Ve­rò­ni­ca. En­ca­ra que la Ve­rò­ni­ca d’en­guany ja ho sa­bia, per­què s’ho ha­via ex­pli­cat sa ma­re.

Ets molt res­pec­tat a la teua Ger­man­dat?

Sí, a la meua ger­man­dat la gent em res­pec­ta molt. I in­ten­te que els ger­mans en­ten­guen el sig­ni­fi­cat de la Set­ma­na San­ta, per­què jo visc la re­li­gió. Ales­ho­res, vull que la gent vis­ca la Set­ma­na San­ta com to­ca.

“Jo veig un lle­nç de la San­ta Faç i em fa plo­rar mol­tes ve­ga­des”

Què desit­ges per a aques­ta Set­ma­na San­ta 2019?

Pau, con­vi­vèn­cia i que la gent re­fle­xio­ne. Que en­ten­guen que hem d’aju­dar a la gent ne­ces­si­ta­da, per­què hi ha mol­ta gent que ho es­tà pas­sant molt ma­la­ment.

Al­fre­do Cos­ta al cos­tat de la ves­ta de ca­put­xí de la San­ta Faz a la sa­la d’es­tar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.