La ger­man­dat de l’Ec­ce Ho­mo es­tre­na nou pas

L’an­da és una re­mo­de­la­ció de l’an­te­rior i les imat­ges es po­den si­tuar d’una ma­ne­ra més am­plia

Nou Torrentí - - ESPECIAL SEMANA SANTA -

La ger­man­dat de l’Ec­ce Ho­mo va ce­le­brar el pas­sat mes de fe­brer la be­ne­dic­ció i la pre­sen­ta­ció d’una no­va an­da, la qual és una re­mo­de­la­ció de l’an­te­rior i per­met si­tuar les imat­ges d’una ma­ne­ra més àm­plia. La idea d’ac­tua­lit­zar el pas va ser que la ger­man­dat ja té 64 anys i sem­pre s’ha­via vol­gut ac­tua­lit­zar. Un cú­mul de pre­si­dents i jun­tes di­rec­ti­ves an­te­riors han acon­se­guit els mit­jans per a po­der ac­tua­lit­zar l’an­da. Al­ber­to Fer­nán­dez és l’en­ca­rre­gat de fer el nou pas. La con­fra­ria es­tà molt con­ten­ta amb el seu tre­ball, per­què l’es­truc­tu­ra ha que­dat im­pe­ca­ble i s’han fet a cons­cièn­cia to­tes les fa­ses per a mo­der­nit­zar l’an­da. Des de fa un any més o menys, la Jun­ta Di­rec­ti­va es­ta­va pre­pa­rant el pas i plan­te­jant com el po­díem fer per­què és un es­fo­rç tant eco­nò­mic com hu­mà. La pre­si­den­ta de la ger­man­dat, Te­re Pu­ja­des, va plan­te­jar el pro­jec­te a l’as­sem­blea i do­na­ren el vis­ti­plau i es co­me­nçà a tre­ba­llar en ell. En­ca­ra que el pas no es­ta­rà com­ple­ta­ment del tot aca­bat fins que no pas­sen un pa­rell d’anys, ja que és un tre­ball molt in­tens que cal fer-ho de la mi­llor ma­ne­ra pos­si­ble per­què per­du­re du­rant molts anys en la ger­man­dat. Grà­cies a aquest can­vi, els com­po­nents de l’Ec­ce Ho­mo es­tan il·lu­sio­nats pels ava­nços de la con­fra­ria. “Si fas co­ses per a ava­nçar dins de la tra­di­ció i la mo­der­ni­tat, la gent vol­drà apun­tar-se i ai­xí la ger­man­dat va crei­xent”, ens co­men­ta­va Te­re Pu­ja­des. Des­prés d’una ce­le­bra­ció da­vant de la pa­rrò­quia de Sant Lluís Ber­tran, es va ce­le­brar una pro­ces­só fins al Mu­seu de la Set­ma­na San­ta, en la qual va par­ti­ci­par l’al­cal­de, Je­sús Ros, al cos­tat de la pre­si­den­ta de la ger­man­dat, Te­re­sa Pu­cha­des, i re­pre­sen­tants de la Jun­ta Cen­tral de Ger­man­dats de Set­ma­na San­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.