Ho­ròs­cop

Nou Torrentí - - OCI I SERVEIS -

Àries 21 de ma­rç al 19 d’abril No t’has de pe­ne­dir de les co­ses que has fet amb el cor. Tot­hom pot co­me­tre errors.

Tau­re 20 d’abril al 20 de maig Es­col­tar els rao­na­ments de la teua pa­re­lla so­bre la xi­cote­ta dis­cus­sió que heu tin­gut és el mi­llor que fa­ràs.

Bes­sons 21 de maig a 20 de juny La rei­na de la for­tu­na es­tà dis­po­sa­da a som­riu­re’t en qual­se­vol mo­ment. És un bon mo­ment per ju­gar als jocs d’at­zar.

Càn­cer 21 de juny al 22 de ju­liol Es­col­ta els con­sells que et do­nen, me­di­ta-ho i des­prés ac­tua en con­se­qüèn­cia.

Lleó 23 de ju­liol a 22 d’agost A la fei­na tin­dràs un xi­co­tet pro­ble­ma que és molt pos­si­ble que no tin­gue so­lu­ció. Dei­xa pas­sar uns dies.

Ver­ge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre Et sen­ti­ràs amb mol­ta ener­gia per fer els can­vis que creus ne­ces­sa­ris per­què les teues re­la­cions fun­cio­nen.

Ba­la­nça 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre In­ten­ta des­can­sar un poc més i no vul­gues aju­dar to­tes les per­so­nes pro­pe­res a tu per­què és im­pos­si­ble!

Es­cor­pi 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre Pen­sa un poc més en la gent que tens al cos­tat, les amis­tats o la pa­re­lla. No ac­tues amb ego­cen­tris­me.

Sa­gi­ta­ri 22 de no­vem­bre a 21 de desem­bre Si ra­cio­na­lit­zes tant els teus sen­ti­ments, es­tàs im­pe­dint viu­re les teues re­la­cions per­so­nals de ma­ne­ra ple­na.

Ca­pri­corn 22 de desem­bre al 19 de gener Si no tens pa­re­lla tin­dràs una sor­pre­sa d’una per­so­na molt pro­pe­ra a tu. No t’es­pan­tes i dei­xa’t anar una mi­ca.

Aqua­ri 20 de gener al 18 de fe­brer Des­lliu­ra’t de les teues obli­ga­cions. Si fa temps que as­pi­res a realit­zar al­gu­na co­sa in­ter­es­sant, fes-ho.

Pei­xos 19 de fe­brer al 20 de ma­rç Per què no t’obli­des d’aque­lla per­so­na? No et fa bé pen­sar tant en el pas­sat. In­ten­ta can­viar la teua vi­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.