Co­me­nça el com­pte en­re­re per al 26 M

Nou Torrentí - - EDITORIAL -

Des­prés de 4 anys de le­gis­la­tu­ra, els to­rren­tins te­nim l’opor­tu­ni­tat d’ele­gir qui ens re­pre­sen­ta­rà al con­sis­to­ri to­rren­tí, és ho­ra de fer re­pàs i veu­re si s’han com­plit les pro­me­ses elec­to­rals i si els nos­tres po­lí­tics apro­ven o fa­ran tas­ca des de l’opo­si­ció. El pas­sat dia 10 co­me­nça­va la cam­pan­ya elec­to­ral amb la pe­ga­da de car­tells que coin­ci­dia tris­ta­ment en l’anun­ci de la mort de Ru­bal­ca­ba, l’ex­mi­nis­tre i ex­vi­ce­pre­si­dent del Go­vern so­cia­lis­ta, un dur colp per als so­cia­lis­tes. Molts dels seus ex­com­panys so­cia­lis­tes el de­fi­nei­xen com el mi­llor cap po­lí­tic d’Es­pan­ya, i com un dels im­pul­sors de la de­rro­ta de­fi­ni­ti­va d’ETA. En aquest nú­me­ro po­dem tro­var el nos­tre es­pe­cial on fem ba­la­nç de les úl­ti­mes elec­cions ge­ne­rals i au­to­nò­mi­ques per veu­re que ens mos­tra el pa­no­ra­ma elec­to­ral per a aques­tes prò­xi­mes elec­cions, en­ca­ra que mai se sap. I tam­bé com­pten amb al­gu­nes de les pro­pos­tes elec­to­rals d’al­guns par­tits po­lí­tics.

Per al­tra ban­da, cal des­ta­car l’en­tre­vis­ta amb Ser­gio Ala­pont, al que po­drem veu­re el prò­xim 31 de maig a l’Auditori. I com no, els nos­tres col·la­bo­ra­dors Zo­na Py­me que ens par­la so­bre el màr­que­ting de con­tin­guts, i Mar­tí­nez Abad, ens par­la de llo­guer i els con­sells de Grup Ve­te­ri­na­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.