Fol­ga­do: “Llui­ta­ré per acon­se­guir tot per a To­rrent”

Nou Torrentí - - ESPECIAL ELECCIONS 26M -

Am­pa­ro Fol­ga­do pre­sen­ta al seu equip i el seu pro­jec­te “Per To­rrent”, amb el qual as­pi­ra a can­viar To­rrent a par­tir del prò­xim 26 de maig. Prop de 600 veïns de la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud van om­plir a ves­sar la Sa­la Cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat i part de l’hall de l’en­tra­da, per a co­nèi­xer i es­col­tar les per­so­nes que acom­pan­yen a Fol­ga­do en la seua can­di­da­tu­ra i les lí­nies bà­si­ques del seu pro­gra­ma elec­to­ral. Un ac­te que va es­tar pre­sen­tat pel pe­rio­dis­ta to­rren­tí, Ai­tor Sán­chez i en el qual va par­ti­ci­par la Sots­se­cre­tà­ria d’or­ga­nit­za­ció del PPCV, Ma­ri Car­men Con­te­lles.

La can­di­da­ta dels po­pu­lars, Am­pa­ro Fol­ga­do va afir­mar que “em dei­xa­ré la pell per a fer arri­bar a tots els to­rren­tins, els com­pro­mi­sos que as­su­misc amb tots i que trans­for­ma­ran la ciu­tat de To­rrent en els prò­xims anys”. A més, tam­bé va su­bratllar que “el nos­tre pro­gra­ma elec­to­ral és el vos­tre i re­su­meix les cen­te­nars de pro­pos­tes que m’heu fet arri­bar en múl­ti­ples tro­ba­des”.

La can­di­da­ta del PP, Am­pa­ro Fol­ga­do ha realit­zat tro­ba­des amb ciu­ta­dans en tots els ba­rris, mit­ja­nçant reunions en ca­fe­te­ries ple­nes a ves­sar en els úl­tims me­sos, a més de vi­si­tes a col·lec­tius, as­so­cia­cions, clubs es­por­tius, fes­tius i cul­tu­rals. A més de la po­sa­da en mar­xa del What­sapp de la can­di­da­ta amb el qual s’ha po­gut po­sar en con­tac­te amb més d’un mi­ler de ciu­ta­dans de To­rrent. Fol­ga­do s’ha mos­trat con­ve­nçu­da que “el prò­xim 26 de maig, To­rrent tor­na­rà a con­fiar en el Par­tit Po­pu­lar i li­de­ra­rem el can­vi po­lí­tic a la ciu­tat”. Du­rant la seua in­ter­ven­ció, Fol­ga­do va des­gra­nar els prin­ci­pals com­pro­mi­sos amb la ciu­tat de To­rrent. La bai­xa­da de la con­tri­bu­ció, la vol­ta de la sub­ven­ció RE­CI­CLA en el re­but de l’ai­gua, la vol­ta de la Policia de Ba­rri, els pres­su­pos­tos par­ti­ci­pa­tius per ba­rris, el llo­guer d’ha­bi­tat­ges as­se­qui­bles. Va con­ti­nuar amb el seu com­pro­mís de xec be­bè per a tots, l’in­cre­ment de la il·lu­mi­na­ció als ca­rrers, la crea­ció de no­ves pla­ces d’apar­ca­ment en su­per­fí­cie, l’am­plia­ció del Con­sul­to­ri Au­xi­liar del Ve­dat, la pro­tec­ció del pul­mó verd. La can­di­da­ta tam­bé va des­ta­car l’apos­ta pel po­lí­gon in­dus­trial i per re­vi­ta­lit­zar el ba­rri an­tic.

Fol­ga­do va afir­mar que “vull una ciu­tat cò­mo­da per a viu­re, més ama­ble, ac­ces­si­ble i amb opor­tu­ni­tats per a tots, una ciu­tat més se­gu­ra, or­gu­llo­sa del seu pas­sat i de les seues tra­di­cions, una ciu­tat que apos­ta per ser un re­fe­rent en el fu­tur a la nos­tra co­mar­ca i en la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na”.A més, va as­sen­ya­lar que “To­rrent ha d’ocu­par el lloc que me­reix com a pri­mer mu­ni­ci­pi de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia i si­sè de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na”. I va apun­tar que “llui­ta­ré per acon­se­guir tot per a To­rrent i tot el que els seus veïns es­pe­ren de la seua al­cal­des­sa”.

El PP és el par­tit de les do­nes i els jo­ves

El PP pre­sen­ta per a To­rrent una llis­ta molt fe­me­ni­na, no so­la­ment per­què la seua can­di­da­ta és do­na, si­nó per­què el 57% dels seus in­te­grants són do­nes. A més, el 43% de la can­di­da­tu­ra són me­nors de 35 anys, la qual co­sa apor­ta mol­ta jo­ven­tut i tam­bé ex­pe­rièn­cia en la ges­tió, du­rant els vuit anys de go­vern de Mª Jo­sé Ca­ta­là i Am­pa­ro Fol­ga­do a la ciu­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.