Ca­len­da­rio de ad­mi­sión de los cen­tros do­cen­tes de To­rrent

Nou Torrentí - - ESPECIAL EDUCACIÓ - In­fan­til i pri­mà­ria: Se­cun­dà­ria i Bat­xi­lle­rat:

La Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció va pre­sen­tar el ca­len­da­ri d’ad­mis­sió de l’alum­nat dels cen­tres do­cents pú­blics i con­cer­tats de la Co­mu­ni­tat que im­par­tei­xen en­sen­ya­ments d’Edu­ca­ció In­fan­til, Pri­mà­ria, Se­cun­dà­ria i Bat­xi­lle­rat per al curs 2019-2020. El ca­len­da­ri és el se­güent: – Fins al 17 de maig: Pre­sen­ta­ció de sol·li­ci­tuds.

– 30 de maig: Pu­bli­ca­ció de les llis­tes pro­vi­sio­nals.

– Del 30 de maig al 3 de juny: Pe­río­de de re­cla­ma­cions.

– 12 de juny: Llis­tes de­fi­ni­ti­ves – Del 13 de juny al 3 de ju­liol: For­ma­lit­za­ció de ma­trí­cu­la. – Del 21 al 30 de maig: Pre­sen­ta­ció de sol·li­ci­tuds.

– 11 ju­liol: Pu­bli­ca­ció de llis­tes pro­vi­sio­nals.

– De l’11 al 15 de ju­liol: Pe­río­de de re­cla­ma­cions.

– 18 de ju­liol: Llis­tes de­fi­ni­ti­ves. – Del 19 al 26 de ju­liol: For­ma­lit­za­ció de ma­trí­cu­la

En re­la­ció als col·le­gis i ins­ti­tuts pú­blics i con­cer­tats de la ciu­tat, la de­le­ga­ció de l’Ajun­ta­ment de To­rrent ha pu­bli­cat la re­la­ció de jor­na­des de por­tes ober­tes, que es­tà dis­po­ni­ble en el departamen­t d’Edu­ca­ció de la web municipal. A més, se­gons ha as­sen­ya­lat la re­gi­do­ra d’Edu­ca­ció, Patricia Sáez, “s’han or­ga­nit­zat reunions amb les fa­mí­lies els fills i les fi­lles de les quals s’in­cor­po­ren el curs que ve al sis­te­ma edu­ca­tiu (de 0 a 3 anys), per a acom­pan­yar i fa­ci­li­tar el pro­cés d’in­cor­po­ra­ció dels xi­quets i xi­que­tes al sis­te­ma edu­ca­tiu”. Les tro­ba­des es­tà pre­vist que tin­guen lloc al maig, abans d’ini­ciar el pro­cés d’ad­mis­sió.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.