To­rrent re­no­va i am­plia les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves de Parc Cen­tral

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El com­plex es­por­tiu com­pta amb no­ves sa­les es­por­ti­ves i ma­qui­nà­ria amb les úl­ti­mes tec­no­lo­gies

L’Ajun­ta­ment de To­rrent, en col·la­bo­ra­ció amb AQA, em­pre­sa con­ces­sio­nà­ria de les ins­tal·la­cions de la ciu­tat de l’es­port, ha fi­na­lit­zat les ac­tua­cions de mi­llo­res realit­za­des a la ciu­tat es­por­ti­va de Parc Cen­tral. Amb una in­ver­sió de més d’1.000.000 €, “s’ha acon­se­guit co­rre­gir an­ti­gues de­fi­cièn­cies, ai­xí com aug­men­tar i re­for­mar es­pais per a tin­dre unes ins­tal·la­cions es­por­ti­ves que són un re­fe­rent en mo­der­nit­za­ció, qua­li­tat i que com­pten amb to­ta la ma­qui­nà­ria equi­pa­da amb la tecnologia més mo­der­na per a sa­tis­fer la de­man­da dels mi­lers d’usua­ris i usuà­ries del com­plex”, ha ex­pli­cat l’al­cal­de Je­sús Ros.

En­tre les úl­ti­mes ac­cions realit­za­des al llarg de tres anys s’ha creat i dis­sen­yat una no­va sa­la de fit­ness, on s’ha re­no­vat part de l’equi­pa­ment amb no­ves mà­qui­nes car­dio­vas­cu­lars i no­ves bi­ci­cle­tes de ci­cle in­door amb con­nec­ti­vi­tat i al­ta gam­ma. A ai­xò se su­ma la crea­ció dels nous ves­tua­ris d’ús per a la sa­la fit­ness, la no­va sa­la d’en­tre­na­ment fun­cio­nal i la sa­la de nu­tri­ció. Les re­for­mes han con­ti­nuat amb la crea­ció d’una zo­na in­fan­til, les mi­llo­res en dut­xes i ves­tua­ris, la po­sa­da en mar­xa d’una sa­la de fi­sio­te­rà­pia i una zo­na wi­fi. Al ma­teix temps, s’ha re­pa­rat i mi­llo­rat la zo­na ter­mal (spa in­te­rior i ex­te­rior, bany turc, sau­nes, font de gel i so­la­rium), el spa, el bany de va­por, i el va­so in­te­rior i ex­te­rior, a més de crear una no­va sa­la de AADD BLA­NES.

D’igual ma­ne­ra, amb les re­for­mes s’ha aug­men­tat l’es­tal­vi ener­gè­tic del cen­tre, ins­tal·lant acu­mu­la­dors d’ai­gua per a re­duir el cost, amb el que tam­bé es cui­da el me­di am­bient. Per ai­xò s’ha re­for­mat la xar­xa de sa­ne­ja­ment, el reg en zo­nes ex­te­riors. Igual­ment s’han mi­llo­rat els ves­tua­ris de fut­bol i s’ha dis­sen­yat una no­va APP de re­ser­ves, con­trol ac­ces­sos i ac­ti­vi­tats vir­tuals.

An­te­rior­ment a aques­tes mi­llo­res, en 2017 es va re­no­var la tan­ca pe­ri­me­tral del com­plex es­por­tiu i es van can­viar les gra­de­ries de la pis­ta d’atle­tis­me i es van realit­zar les ac­tua­cions per­ti­nents per a ob­tin­dre una pis­ta que com­pte amb l’ho­mo­lo­ga­ció ade­qua­da, a més d’ac­tua­lit­zar el ma­te­rial d’atle­tis­me. Tam­bé es van dur a ter­me tre­balls en la pis­ci­na i ves­tua­ris de de­mo­li­ció i obra de pa­le­ta, en­tre els quals es tro­ba­va la re­for­ma de la plan­ta de la pis­ci­na, fus­te­ria me­tàl·li­ca, cli­ma­tit­za­ció, elec­tri­ci­tat, con­tra in­cen­dis i una no­va il·lu­mi­na­ció. D’al­tra ban­da, es va dis­sen­yar un ves­tua­ri in­fan­til, es van ins­tal·lar mo­no­co­man­da­ments per a re­gu­lar la tem­pe­ra­tu­ra de la dut­xa, es van subs­ti­tuir els em­bor­nals i es va im­plan­tar un equi­pa­ment de car­dio amb In­ter­net, te­le­vi­sió i mú­si­ca. A més, quan la tem­po­ra­da de fut­bol aca­be, es pro­ce­di­rà a la subs­ti­tu­ció de la ges­pa del camp de fut­bol, amb el que la in­ver­sió en les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves de Parc Cen­tral ron­da­rà el mi­lió i mig d’eu­ros. El re­gi­dor de Re­cur­sos i Mo­der­nit­za­ció, Andrés Cam­pos ha re­cor­dat que, junt de les re­for­mes de Parc Cen­tral, “es­tem realit­zant ac­tua­cions im­por­tan­tís­si­mes en l’àm­bit es­por­tiu de la nos­tra ciu­tat”. En aquest sen­tit s’ha po­sat l’ac­cent en les obres que s’estan realit­zant aquests dies en el Trin­quet, les in­ter­ven­cions que s’han dut a ter­me en el com­plex La Cot­xe­ra, l’ade­qua­ció de no­ves àrees d’es­port a l’ai­re lliu­re, en els pa­ve­llons El Ve­dat i Ana­bel Me­di­na o en el camp de fut­bol Sant Gre­go­ri. Igual­ment, prò­xi­ma­ment es re­for­ma­rà la pis­ta de ska­te de Rei­na So­fia, s’am­plia­rà la pis­ta de pa­ti­nat­ge de Parc Cen­tral o es cons­trui­rà el nou pa­ve­lló es­por­tiu en el Toll i l’Al­ber­ca, en­tre al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.