Co­men­cen les ac­tua­cions per a cons­truir el nou Cen­tre de Ren­di­ment Es­por­tiu

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

Les ins­tal·la­cions te­nen una su­per­fí­cie de 1.500 m2 i com­pta­ran amb una pis­ta po­li­es­por­ti­va per a prac­ti­car hand­bol, fut­bol sa­la, bàs­quet i vo­lei­bol

Han co­me­nçat les ac­tua­cions ne­ces­sà­ries de re­plan­te­ig per­què To­rrent com­pte amb un ter­cer pa­ve­lló es­por­tiu. El nou Cen­tre de Ren­di­ment Es­por­tiu, que tin­drà una su­per­fí­cie co­ber­ta d’uns 1.500 me­tres qua­drats, com­pta­rà amb una pis­ta po­li­es­por­ti­va ha­bi­li­ta­da per a la pràc­ti­ca d’es­ports com l’hand­bol, el fut­bol sa­la, bàs­quet i vo­lei­bol, amb les di­men­sions re­gla­men­tà­ries. En to­tal la su­per­fí­cie d’ac­tua­ció tin­drà apro­xi­ma­da­ment 3.000 me­tres qua­drats i in­clou­rà una zo­na de pàr­quing.

El cen­tre dis­po­sa­rà de tots els es­pais au­xi­liars ne­ces­sa­ris per al desen­vo­lu­pa­ment de les ac­ti­vi­tats pre­vis­tes se­gons les nor­ma­ti­ves com a ves­tua­ris, con­dí­cies, ma­gat­zems es­por­tius, ves­tua­ris d’àr­bi­tres, far­ma­cio­la, etc., i com­pli­rà amb tot el que s’es­ta­bleix quant a di­men­sions, ma­te­rials, sen­ya­lit­za­ció, il·lu­mi­na­ció, etc. L’edi­fi­ci es­ta­rà for­mat per una àrea de ma­jor al­tu­ra, que re­co­lli­rà la pis­ta po­li­es­por­ti­va, a ma­ne­ra de cai­xa opa­ca en la seua part su­pe­rior, que­dant trans­pa­rent part de la plan­ta bai­xa per a acon­se­guir il·lu­mi­na­ció na­tu­ral a peu de pis­ta. A aques­ta àrea prin­ci­pal s’ados­sa­rà en dos dels seus cos­tats, una àrea de me­nor al­tu­ra, que al­ber­ga­rà els es­pais au­xi­liars ne­ces­sa­ris, tals com ves­tua­ris, re­cep­ció, ma­gat­zems, etc. La ini­cia­ti­va, que “dó­na res­pos­ta a la ne­ces­si­tat i de­man­da dels clubs de la ciu­tat per nous es­pais es­por­tius”, ha ex­pli­cat l’al­cal­de Je­sús Ros, s’em­mar­ca dins del Pro­gra­ma d’inversions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles, desen­vo­lu­pat amb els fons del su­pe­rà­vit que el con­sis­to­ri va ob­tin­dre du­rant l’any 2017. El nou Cen­tre de Ren­di­ment Es­por­tiu es con­ver­teix ai­xí en el ter­cer es­pai on els clubs to­rren­tins po­den en­tre­nar i prac­ti­car les seues dis­ci­pli­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.