To­rrent com­pta­rà amb un nou lo­cal d’usos so­cials

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El tei­xit as­so­cia­tiu de To­rrent dis­po­sa­rà prò­xi­ma­ment d’unes no­ves ins­tal·la­cions que po­dran ser uti­lit­za­des per as­so­cia­cions, col·lec­tius i agru­pa­cions per a realit­zar les seues ac­ti­vi­tats, ai­xí ho ha ex­pli­cat l’al­cal­de Je­sús Ros en la tra­di­cio­nal tro­ba­da amb els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció. El nou lo­cal d’usos so­cials ad­qui­rit pel con­sis­to­ri per 110.000€, es­tà si­tuat al pa­ti de l’edi­fi­ci en­tre els ca­rrers Fe­de­ri­co Mai­cas, Ver­ge de la Pau, Be­ne­mè­ri­ta Guàr­dia Ci­vil i Se­da­ví, com­pta amb una su­per­fí­cie de 663 me­tres qua­drats apro­xi­ma­da­ment, i es­ta­rà do­tat d’una sa­la mul­ti­usos de ma­jor gran­dà­ria i de di­ver­ses sa­les on se si­tua­ran els pro­pis es­pais per a les as­so­cia­cions.

El cen­tre, si­tuat a l’in­te­rior del pa­ti, no es tro­ba to­tal­ment fi­tat, per la qual co­sa pre­ci­sa d’una sè­rie d’obres que per­me­ten el tan­ca­ment to­tal, és a dir la col·lo­ca­ció de por­tes i fi­nes­tres en la seua faça­na in­te­rior. Amb aques­ta me­su­ra es po­drà dis­sen­yar un ho­ra­ri per a obrir i tan­car les por­tes i en aquest sen­tit po­der con­ci­liar la con­vi­vèn­cia en­tre as­so­cia­cions i veïns i veï­nes del bloc. L’al­cal­de Je­sús Ros ha des­ta­cat que la po­sa­da en mar­xa d’aquest lo­cal “do­na­rà vi­da a la zo­na i do­ta­rà a les as­so­cia­cions de la ciu­tat d’un nou es­pai en el qual desen­vo­lu­par les seues ac­ti­vi­tats”. Al ma­teix temps, es re­mo­de­la­rà la plaça cen­tral, ins­tal·lant, a més, una àrea de jocs in­fan­tils en aques­ta zo­na de To­rrent que com­pta amb una gran po­bla­ció i po­ques zo­nes per al gau­di dels xi­quets i xi­que­tes. Aques­ta me­su­ra mi­llo­ra­rà la imat­ge es­tè­ti­ca del pro­pi en­tra­mat dels edi­fi­cis que l’en­vol­ten.

El pro­jec­te de re­for­ma es con­tem­pla­rà en la llis­ta d’Inversions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles, una sè­rie d’ac­tua­cions fi­na­nça­des grà­cies al su­pe­rà­vit de 4,6 mi­li­ons ob­tin­guts com a re­sul­tat de la bo­na ges­tió de l’exer­ci­ci pas­sat. Tam­bé s’es­co­me­tran ac­tua­cions per a mi­llo­rar l’ac­ces­si­bi­li­tat mit­ja­nçant la ins­tal·la­ció de ram­pes, ai­xí com to­tes les obres ne­ces­sà­ries per a po­sar en fun­cio­na­ment l’ac­ti­vi­tat en fun­ció del com­pli­ment de to­ta la nor­ma­ti­va en vi­gor quant a la xar­xa de sa­ne­ja­ment, ins­tal·la­ció lam­pis­te­ria, cli­ma­tit­za­ció, elec­tri­ci­tat, efi­cièn­cia ener­gè­ti­ca, etc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.