Ba­la­nç de les elec­cions ge­ne­rals i au­to­nò­mi­ques 2019

Re­sul­tats elec­cions ge­ne­rals 2019 Dis­tri­bu­ció de es­cons de les Corts Va­len­cia­nes

Nou Torrentí - - ESPECIAL ELECCIONS 26M - Elec­cions ge­ne­rals

Els re­sul­tats de les elec­cions ge­ne­rals do­na­ren com a guan­ya­dor al Par­tit So­cia­lis­ta Les Corts Va­len­cia­nes ob­te­nen una re­pre­sen­ta­ció de sis for­ma­cions po­lí­ti­ques La par­ti­ci­pa­ció ha aug­men­tat tant en les elec­cions ge­ne­rals com en les au­to­nò­mi­ques

El pas­sat 28 d’abril se ce­le­bra­ren les elec­cions ge­ne­rals i au­to­nò­mi­ques a la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na.

Els re­sul­tats de les

do­na­ren com a guan­ya­dor al Par­tit So­cia­lis­ta, go­ver­nat per Pe­dro Sán­chez, amb un 28,68% i acon­se­guint 123 dipu­tats al Con­grés dels Dipu­tats. En se­gon lloc, es tro­ba el Par­tit Po­pu­lar amb un 16,70% dels vots i 66 dipu­tats. Se­gui­da­ment, Ciu­ta­dans ha acon­se­guit un 15,86% i 57 dipu­tats, la for­ma­ció de Po­dem, Es­que­rra Uni­da i Equo te­nen una re­pre­sen­ta­ció de l’11,95% i 35 dipu­tats i Vox acon­se­gueix el 10,26% i 24 dipu­tats. Con me­nor re­pre­sen­ta­ció, es tro­ben Es­que­rra Re­pu­bli­ca­na de Ca­ta­lun­ya amb 15 dipu­tats, En Co­mú Po­dem i Junts per Ca­ta­lun­ya amb 7 dipu­tats ca­das­cun, el PNV amb 6, EH Bil­du amb 4, el PNC i Na­va­rra Su­ma (NA+) amb 2 dipu­tats ca­das­cun i Com­pro­mís i Par­tit Na­cio­na­lis­ta de Can­tà­bria (PRC) amb 1 ca­das­cun.

Com­pa­rant aquests re­sul­tats amb els de les elec­cions ge­ne­rals an­te­riors de l’any 2016 tro­ben múl­ti­ples di­fe­rèn­cies. Les més re­pre­sen­ta­ti­ves són la gran bai­xa­da del par­tit de Pa­blo Ca­sa­do amb 71 dipu­tats menys. Tot el con­tra­ri ha pas­sat amb el par­tit ta­ron­ja d’Al­bert Ri­ve­ra amb un aug­ment de 25 dipu­tats. La for­ma­ció de Po­dem, Es­que­rra Uni­da i Equo tam­bé ha bai­xat el nom­bre de dipu­tats, con­cre­ta­ment 10. Tam­bé, cal des­ta­car l’apa­ri­ció de Vox amb 24 dipu­tats i l’aug­ment d’Es­que­rra Re­pu­bli­ca­na de Ca­ta­lun­ya amb 6 dipu­tats més. El par­tit va­len­cia­nis­ta Com­pro­mís ha bai­xat de 4 a 1 dipu­tat. La par­ti­ci­pa­ció ha aug­men­tat fins al 75,75%, com­pa­rant-la amb la de les vo­ta­cions de 2016 que va ob­te­nir un 66,48%.

Quant als re­sul­tats elec­to­rals au­to­nò­mics de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na del 28-A, amb un 99,28% de vots es­cru­tats i amb una par­ti­ci­pa­ció del 75,74% de les més de 3,6 mi­li­ons de per­so­nes con­vo­ca­des ei­xe diu­men­ge a les ur­nes, dei­xa una com­po­si­ció de les Corts Va­len­cia­nes en la qual ob­te­nen re­pre­sen­ta­ció sis for­ma­cions po­lí­ti­ques. La con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Ad­mi­nis­tra­ció Pú­bli­ca, Re­for­mes De­mo­crà­ti­ques i Lli­ber­tats Pú­bli­ques, Ga­brie­la Bra­vo, ha com­pa­re­gut, amb el 90,50% es­cru­tat, per a ofe­rir els re­sul­tats d’aquests co­mi­cis au­to­nò­mics en els quals la par­ti­ci­pa­ció ha aug­men­tat en més de sis punts res­pec­te a 2015.

Amb l’es­cru­ti­ni del 99,28%, la com­po­si­ció de les Corts Va­len­cia­nes en la X le­gis­la­tu­ra que­da com­pos­ta amb re­pre­sen­tants de sis for­ma­cions po­lí­ti­ques. El PSPV ha si­gut el par­tit més vo­tat (27 es­cons), se­guit del PP, amb 19; Ciu­ta­dans, amb 18; Com­pro­mís, amb 17 re­pre­sen­tants; Vox, amb 10, i Uni­des Po­dem-EUPV, amb 8 dipu­tats. Com­pa­rant aquests re­sul­tats amb els de les elec­cions an­te­riors, el gran can­vi s’ha pro­duït al Par­tit Po­pu­lar, per­què ha bai­xat de 31 es­cons a 19 es­cons, una di­fe­ren­cia de 12 es­cons. Cal des­ta­car, l’apu­ja­da de Ciu­ta­dans amb 5 es­cons més i el des­cens de la coa­li­ció de Uni­des Po­dem i Es­que­rra Uni­da amb 5 es­cons menys. Vox ha apa­re­gut a les Corts Va­len­cia­nes amb 10 es­cons. En la cir­cums­crip­ció de Va­lèn­cia s’han ele­git a 40 dipu­tats i dipu­tades. Amb el 76,58 per cent de par­ti­ci­pa­ció, el PSPV ha ob­tin­gut 10 re­pre­sen­tants; Com­pro­mís, 9; PP, 7; Ciu­ta­dans, 7; VOX, 4 i Uni­des Po­de­mEUPV, 3 dipu­tats. La con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Ga­brie­la Bra­vo, ha des­ta­cat la “jornada his­tò­ri­ca” que ha vis­cut la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na des­prés de ce­le­brar les pri­me­res elec­cions au­to­nò­mi­ques amb un ca­len­da­ri “sin­gu­la­rit­zat”. La ci­ta elec­to­ral ha lla­nçat a més unes de les da­des de par­ti­ci­pa­ció més al­tes dels úl­tims co­mi­cis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.