Je­sús Ros: “Hem si­gut ca­paços de po­sar a To­rrent i a les seues tra­di­cions en va­lor”

Nou Torrentí - - ESPECIAL ELECCIONS 26M -

L’ac­tual al­cal­de ens plan­te­ja els fu­turs pro­jec­tes del seu pro­gra­ma elec­to­ral per a les elec­cions mu­ni­ci­pals del prò­xim 26 de maig

En­tre­vis­tem a l’ac­tual al­cal­de, Je­sús Ros, i can­di­dat pel PSOE a l’al­cal­dia en les prò­xi­mes elec­cions mu­ni­ci­pals del 26 de maig. Ros ens fa un ba­la­nç d’aques­ta le­gis­la­tu­ra i els pro­jec­tes que plan­te­ja en el seu pro­gra­ma elec­to­ral.

Com afron­ta aquest nou rep­te elec­to­ral?

Amb nor­ma­li­tat, les elec­cions són un pa­rèn­te­si en qua­tre anys que se­guim amb qua­tre més, i apro­fi­tem per a par­lar un poc més amb la gent, ex­pli­car al­gu­nes co­ses, les que s’han fet i les que vols dur a ter­me. Pe­rò la vi­da con­ti­nua i el que no has fet en qua­tre anys, no vul­gues trans­me­tre en qua­tre dies. És un pa­rèn­te­si per a fer un ba­la­nç i una pro­jec­ció de ca­ra al fu­tur. Ai­xò és el pro­cés elec­to­ral.

Què és el que més li mo­ti­va a pre­sen­tar-se de nou en aques­tes elec­cions mu­ni­ci­pals?

Ací hi ha di­ver­ses qües­tions: Hi ha mo­ti­va­cions d’ín­do­le per­so­nal, i tam­bé hi ha mo­ti­va­cions de ser­vei als al­tres. D’ín­do­le per­so­nal, són molts anys a l’Ajun­ta­ment, ja sem­bla que si­ga una co­sa que la por­tes en el teu in­te­rior, que qua­si no pots es­tar a vol­tes sen­se ella, i ob­viant ai­xò que ja se­ria una qües­tió de ca­ràc­ter per­so­nal, el fet de veu­re com la nos­tra ciu­tat va can­viant, la sen­sa­ció de veu­re que l’es­fo­rç que es fa, tant per part del meu equip com la res­ta dels grups po­lí­tics des de l’opo­si­ció, apor­tant el que ca­da un con­si­de­ra que deu apor­tar i el re­sul­tat fi­nal de veu­re com la ciu­tat es va trans­for­mant a mi­llor. I to­tes les co­ses que veus com van can­viant dia a dia a la ciu­tat, sem­pre re­sul­ten molt atrac­ti­ves i il·lu­sio­nants. I tot açò, em mo­ti­va per se­guir en­da­vant.

Quin ba­la­nç fa­ria en les di­ver­ses eta­pes en les quals vos­té ha go­ver­nat en To­rrent i amb qui­na es que­da­ria? Les eta­pes són to­tes di­fe­rents. Les pri­me­res eta­pes a la ciu­tat de To­rrent van ser per a re­sol­dre pro­ble­mes bà­sics. Hem de re­cor­dar que jo vaig en­trar a for­mar part en la pri­me­ra cor­po­ra­ció en l’any 83, i vaig ser al­cal­de per pri­me­ra ve­ga­da en l’any 87. En ei­xa èpo­ca par­là­vem d’una ciu­tat que no te­nia qua­si res. Es­ta­ven els ca­nals oberts ai­xò sí, pe­rò no hi ha­via parcs, les zo­nes pú­bli­ques eren de­fi­cients, en el sis­te­ma d’ai­gua po­ta­ble hi ha­vien talls de sub­mi­nis­tra­ment dia sí i dia no. El més bà­sic fa­lla­va. A par­tir d’ei­xe mo­ment tu co­men­ces a dis­sen­yar una ciu­tat, i ei­xe dia a dia et fa aple­gar on hui es­tem. Hui te­nim una ciu­tat en la qual po­dem tro­bar els mi­llors ser­veis que pots de­ma­nar: Bons ac­ces­sos, zo­nes ver­des, opi­nió per­so­nal, que val per a poc, és que en aques­ta le­gis­la­tu­ra s’ha tre­ba­llat molt, pe­rò seran els ciu­ta­dans els que do­na­ran la seua opi­nió exer­cint el vot. Tinc la con­fia­nça de què tin­dré un su­port im­por­tant o im­por­tan­tís­sim di­ria jo per part de la gent a la ges­tió que hem fet. Ens hem d’acos­tu­mar que les ma­jo­ries ab­so­lu­tes en aquests mo­ments són molt com­pli­ca­des, en qual­se­vol go­vern. Igual do­na que par­lem d’ajun­ta­ments, que de l’Es­tat, o de les au­to­no­mies. El que hem de fer pos­si­ble, és po­der go­ver­nar i que els pro­jec­tes ti­ren en­da­vant, per ai­xò es de­ma­na la col·la­bo­ra­ció de la res­ta de les for­ces po­lí­ti­ques, si és que fa fal­ta, i sem­pre oberts a col·la­bo­rar per­què la go­ver­na­bi­li­tat si­ga el més efi­cient pos­si­ble.

Con­si­de­ra que ha com­plit l’acord de le­gis­la­tu­ra que va subs­criu­re amb Com­pro­mís?

Jo per­so­nal­ment pen­se que s’ha com­plit en un per­cen­tat­ge ele­vat en ma­ti­sa­cions. Per­què ca­das­cú del ma­teix pa­rà­graf trau una im­pres­sió di­fe­rent. Al­gu­na co­sa ha re­sul­tat di­fi­cul­to­sa, pe­rò en un acord on s’arre­ple­guen mol­tes pro­pos­tes i de po­lí­ti­ques ge­nè­ri­ques a se­guir en de­ter­mi­nats camps, doncs jo sí que crec que s’ha com­plit.

Què ha su­po­sat aques­ta ex­pe­rièn­cia per a vos­té?

L’ex­pe­rièn­cia d’un go­vern mo­no­co­lor en mi­no­ria com la que hem tin­gut es po­dria veu­re des de di­ver­ses vi­sions: La pri­me­ra vi­sió que et dó­na, és si real­ment els grups que hi ha a l’Ajun­ta­ment te­nen ga­nes de col·la­bo­rar, ai­xò el fi­ca­ria en in­te­rro­gant. Els grups de l’opo­si­ció no han fet mas­sa so­roll, pe­rò el que és col·la­bo­rar el veig un poc dub­tós. Des­prés et dó­na la vi­sió de veu­re si des dels grups de l’opo­si­ció te­nien al­ter­na­ti­ves que fe­ren que la ciu­tat ana­ra per al­tre ca­mí. Jo per­so­nal­ment, des­prés de qua­tre anys, no les co­nec. I des­prés et dó­na la pos­si­bi­li­tat, una si­tua­ció d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques, de po­der trau­re acords en el ple municipal pac­tant o fi­cant en co­mú pro­jec­tes en di­fe­rents grups. Com que no hi ha­via un go­vern com­par­tit, tens la pos­si­bi­li­tat d’in­ten­tar pac­tar en els di­fe­rents agents so­cials dels grups po­lí­tics que com­po­nen la cor­po­ra­ció.

És com­pli­cat go­ver­nar en al­tra for­ma­ció po­lí­ti­ca que de­fen­sa al­tres ob­jec­tius?

Com­pli­cat no és, per­què quan n’hi ha un ob­jec­tiu que és di­fí­cil d’acon­se­guir, al fi­nal, si no és una qües­tió bà­si­ca, es dei­xa apar­cat per es­tu­diar-ho, me­di­tar-ho... En­ca­ra que no ha si­gut el nos­tre cas. A vol­tes n’hi ha qües­tions fi­lo­sò­fi­ques com he co­men­tat abans que po­den in­ter­pre­tar-se de di­fe­rent ma­ne­ra, i si no es po­sen d’acord, doncs es vo­ten i es fa el que re­sul­ta de la vo­ta­ció.

Quin és el pro­jec­te del seu nou pro­gra­ma que més l’il·lu­sio­na i vol­gue­ra por­tar a ter­me sí o sí?

El nou pro­gra­ma por­ta una re­vo­lu­ció per a la ciu­tat. En l’àm­bit d’in­ver­sió, més de cent ac­tua­cions que co­men­cen ja, i que tin­dran la ciu­tat al llarg d’aquests anys en ple­na ebu­lli­ció. Ara, de les pro­pos­tes que hem fet, hi ha

Je­sús Ros, al­cal­de de To­rrent i can­di­dat pel PSOE a l’al­cal­dia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.