Je­sús Ros ini­cia la cam­pan­ya elec­to­ral per a “con­ti­nuar li­de­rant el pro­grés del mu­ni­ci­pi”

Nou Torrentí - - ESPECIAL ELECCIONS 26M -

El can­di­dat so­cia­lis­ta tin­drà con­tac­te di­rec­te amb veï­nes i veïns als ca­rrers i pla­ces

Je­sús Ros Pi­les ini­cia amb el le­ma “Amb Je­sús Ros” la cam­pan­ya per a les elec­cions mu­ni­ci­pals del 26 de maig amb l’ob­jec­tiu de con­ti­nuar li­de­rant el pro­grés de la ciu­tat. La tra­di­cio­nal pe­ga­da de car­tells a mit­ja­nit do­na­rà ini­ci a quin­ze dies de tro­ba­des amb col·lec­tius, agru­pa­cions i as­so­cia­cions, ai­xí com de con­tac­te di­rec­te amb veï­nes i veïns als ca­rrers i pla­ces. La ges­tió dels úl­tims anys de l’equip del go­vern so­cia­lis­tes al cap­da­vant del con­sis­to­ri de la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud és una pro­va pal­pa­ble que “Amb Je­sús Ros” To­rrent és una ciu­tat de pro­grés, ama­ble, in­te­gra­do­ra i so­li­dà­ria. El temps ha de­mos­trat que “Amb Je­sús Ros” To­rrent com­pta amb mi­llors ser­veis, es­pais i in­fra­es­truc­tu­res que mi­llo­ren la qua­li­tat de vi­da de les to­rren­ti­nes i to­rren­tins. Amb aqueix es­pe­rit, Je­sús Ros, al cos­tat d’una llis­ta de can­di­da­tu­ra que reuneix una com­bi­na­ció de jo­ven­tut, ex­pe­rièn­cia i pre­pa­ra­ció, as­pi­ra a re­no­var el com­pro­mís ad­qui­rit pels veïns fa qua­tre anys.

Per a ai­xò s’ha dis­sen­yat una pro­gra­ma­ció de reunions i tro­ba­des amb as­so­cia­cions de veïns i col·lec­tius i agru­pa­cions cul­tu­rals. Al llarg dels quin­ze dies de cam­pan­ya, les veï­nes i veïns de To­rrent po­dran ob­te­nir in­for­ma­ció del pro­gra­ma elec­to­ral i dels fu­turs pro­jec­tes en les tau­les in­for­ma­ti­ves que s’ins­tal·la­ran en ca­rrers i pla­ces. A tra­vés de les xar­xes so­cials, s’in­for­ma­rà dià­ria­ment de la seua ubi­ca­ció.

D’al­tra ban­da, dels ac­tes elec­to­rals pre­vis­tos per a ca­da ves­pra­da en di­fe­rents punts de la ciu­tat des­ta­ca la Tro­ba­da amb la So­cie­tat, on el can­di­dat Je­sús Ros, al cos­tat de la res­ta de per­so­nes que in­te­gren la llis­ta, tras­lla­da­ran els seus pro­jec­tes a re­pre­sen­tants de la so­cie­tat to­rren­ti­na en un ac­te en el Hort de Tré­nor i que ser­vi­rà de punt cul­mi­nant a la cam­pan­ya elec­to­ral el prò­xim 23 de maig a les 19 ho­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.