Pre­sen­ta la seua can­di­da­tu­ra municipal “per a ei­xir a guan­yar i trans­for­mar To­rrent”

Nou Torrentí - - ESPECIAL ELECCIONS 26M -

Cs To­rrent ha pre­sen­tat la seua can­di­da­tu­ra “per a ei­xir a guan­yar i trans­for­mar To­rrent”, ha as­se­gu­rat el cap de llis­ta, Raúl Cla­ra­mon­te, qui tam­bé ha des­ta­cat “la seua sa­tis­fac­ció per com­ptar amb un equip de pro­fes­sio­nals en di­fe­rents sec­tors, pre­pa­rats i ca­paços d’ofe­rir el pro­jec­te de can­vi que ne­ces­si­ten els nos­tres veïns i la nos­tra ciu­tat”.

A més, en l’ac­te de pre­sen­ta­ció ce­le­brat a la Ca­sa de la Cul­tu­ra de To­rrent, dis­sab­te pas­sat 11 de maig, Cla­ra­mon­te, ha de­cla­rat sen­tir-se “molt or­gu­llós que la for­ma­ció ta­ron­ja de To­rrent, con­ti­nua crei­xent en nom­bre d’afi­liats, mi­li­tants i sim­pa­tit­zants amb els quals as­pi­rem a guan­yar les prò­xi­mes elec­cions del 26 de maig”.

Du­rant la seua in­ter­ven­ció, l’al­cal­da­ble per Cs a To­rrent ha de­ma­nat el vot per al 26M per­què ha as­se­gu­rat que “te­nim l’únic pro­jec­te mo­dern que me­reix To­rrent”, al ma­teix temps que ha apun­tat a les prin­ci­pals lí­nies pro­gra­mà­ti­ques en ma­tè­ria de ges­tió eco­nò­mi­ca, cultural i tu­rís­ti­ca, so­cial i de se­gu­re­tat ciu­ta­da­na com a “al­ter­na­ti­va cla­ra i de garantia per als veïns de To­rrent”. La can­di­da­tu­ra li­de­ra­da per Cla­ra­mon­te ha es­tat abri­ga­lla­da pels dipu­tats au­to­nò­mics de Ciu­ta­dans Luis Ar­qui­llos i Je­sús Sal­me­rón, a més d’al­tres can­di­dats de di­fe­rents mu­ni­ci­pis, afi­liats, sim­pa­tit­zants, fa­mi­liars i amics, ai­xí com re­pre­sen­tants de di­fe­rents as­so­cia­cions del mu­ni­ci­pi amb els quals s’ha com­ple­tat l’afo­ra­ment.

La llis­ta, de 28 can­di­dats, es­tà en­ca­pça­la­da per:

Raúl Cla­ra­mon­te. Ges­tor de pro­jec­tes en una mul­ti­na­cio­nal del sec­tor tau­ller i molt vin­cu­lat al món as­so­cia­tiu de la lo­ca­li­tat i es­pe­cial­ment, en l’àrea es­por­ti­va, en ha­ver exer­cit com a di­rec­tiu en la Fe­de­ra­ció d’Hand­bol de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. An­to­nio Ne­bot. Tèc­nic d’Iber­dro­la i molt com­pro­mès amb la seua ciu­tat, les seues fes­tes i tra­di­cions.

Su­sa­na San­cho. És ins­pec­to­ra d’Edu­ca­ció.

Jo­sé En­ri­que To­lo­sa Di­plo­mat en bi­blio­te­co­ma­nia i do­cu­men­ta­ció Ma­ría Mer­ce­des Nú­ñez. Professora i veï­na del Ve­dat. És co­nei­xe­do­ra dels pro­ble­mes dels veïns d’aques­ta zo­na ai­xí com de Ca­mí Real i vol­tants, i es­tà im­pli­ca­da en la re­so­lu­ció d’aquests. An­to­nio Del­ga­do. Cons­truc­tor. An­to­nio Cer­ve­ra. Em­pre­sa­ri i po­li­tò­leg.

Fran­cis­co Ja­vier Blan­co. Ci­rur­già es­pe­cia­lis­ta que exer­ceix a l’hos­pi­tal d’Al­zi­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.