Ac­ti­vi­tats de la Es­co­la d’Es­tiu ElD­rac

Nou Torrentí - - ESPECIAL EDUCACIÓ - Tres campus a triar: Ac­ti­vi­tats es­pe­cials in­clo­ses: Què fa­rem? Set­ma­nes te­mà­ti­ques: Llen­gües: Pis­ci­na: Men­ja­dor: REUNIÓ IN­FOR­MA­TI­VA:

La reunió in­for­ma­ti­va tin­drà lloc di­me­cres 22 de maig a les 17:30 ho­res

Campus de Crea­ti­vi­tat&En­glish, Campus de Bas­quet, Campus de Vo­lei.

Tots tres baix l’enig­ma que hau­ran de des­co­brir so­bre “elD­rac de Co­lors”. In­tri­ga que s’anirà des­vetllant al llarg de les 5 set­ma­nes.

Ex­cur­sions d’ex­plo­ra­ció pel bosc del Ve­dat, Ram­pa llar­ga d’ai­gua, fes­ta te­mà­ti­ca fi­nal de set­ma­na i pis­ci­na prò­pia.

Ac­ti­vi­tat es­pe­cial no in­clo­sa: 1 nit a l’es­co­la! Nit de con­tes (per a in­fan­til). Nit d’in­tri­ga i aven­tu­ra...! (per a pri­mà­ria).

Ca­da campus te un temps al dia on realit­za­ran els en­tre­na­ments i les seues ac­ti­vi­tats con­cre­tes. En aca­bar, te­nim temps per com­par­tir els Ta­llers i ac­ti­vi­tats or­ga­nit­za­des se­gons edats. Per a es­tar fres­quets... SPLASH! A re­fres­car-nos a la pis­ci­na!! Els jocs d’ai­gua tam­bé seran els nos­tres aliats ;)

Al­guns ta­llers des­ta­cats: crea­ció d’ins­tru­ments mu­si­cals, cui­na crea­ti­va, Geo­ca­ching, ri­so­te­rà­pia, body pain­ting, acro­yo­ga, tre­balls amb ar­gi­la, jocs coope­ra­tius, crea­ció de ma­la­bars, dan­ses del món, tea­tre. 1ª Set­ma­na Via­jant pel món (24 - 28 de juny)

2ª Set­ma­na del Me­di Am­bient (1 - 5 de ju­liol) 3ª Set­ma­na dels Es­ports (8 12 de ju­liol)

4ª Set­ma­na Ar­tís­ti­ca (15 - 19 de ju­liol)

5ª Set­ma­na de CIRC (22 - 26 de ju­liol)

les llen­gües prin­ci­pals en les que ens co­mu­ni­quem a la nos­tra es­co­la d’es­tiu son el Cas­te­llà i el Va­len­cià. Hi hau­rà pràc­ti­ca d’an­glès oral als ta­llers, més in­ten­siu al campus de Crea­ti­vi­tat&En­glish.

és la pis­ci­na de l’es­co­la. A més de la mo­ni­to­ra, sem­pre es­tà el nos­tre so­co­rris­ta. Vi­gi­la, ens en­sen­ya nor­mes per a la se­gu­re­tat i ens guia ca­da dia una ses­sió d’es­ti­ra­ments de tot el cos, abans i des­prés d’ei­xir de la pis­ci­na. Sem­pre ho fa molt di­ver­tit!

te­nim cui­na prò­pia i ca­da dia es pre­pa­ra di­nar ca­so­là amb molt d’amor. Per su­po­sat, amb me­nús adap­tats a to­tes les ne­ces­si­tats d’in­to­le­ràn­cies i al·lèr­gies dels co­men­sals. Ins­crip­cions ober­tes fins al di­lluns 10 de juny (pla­ces li­mi­ta­des). di­me­cres 22 de maig a les 17 ‘30h al sa­ló d’ac­tes de l’es­co­la.

Més in­for­ma­ció: es­[email protected]­co­lael­drac.com o al te­lè­fon de l’es­co­la, 961 559 664.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.