Pi­lo­ta­ris de pres­ti­gi par­ti­ci­pen en el IV Tro­feu Ciu­tat de To­rrent

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El trin­quet mu­ni­ci­pal Jo­sé Ma­ría Ve­guer acull la quar­ta edi­ció del Tro­feu Ciu­tat de To­rrent de pi­lo­ta va­len­cia­na. El cam­pio­nat se ce­le­bra­rà els dies 18, 20 i 27 de ju­liol a les 19 ho­res, amb un car­tell for­mat pels mi­llors pi­lo­ta­ris del mo­ment. L’al­cal­de Je­sús Ros ha des­crit l’es­de­ve­ni­ment com “un dels es­de­ve­ni­ments es­por­tius més im­por­tants de l’agen­da de la ciu­tat de To­rrent i una for­ma es­tu­pen­da de fo­men­tar l’es­port lo­cal”. La re­gi­do­ra d’Es­ports, per part seua, ha vol­gut “ani­mar els i les to­rren­ti­nes a acu­dir fins i tot tor­neig so­li­da­ri, que en les an­te­riors edi­cions ha tin­gut molt bon aco­lli­ment”.

El tor­neig es ju­ga­rà en trios per a acon­se­guir més di­na­mis­me i es­pec­ta­cle, i com­pta­rà amb dos se­mi­fi­nals i una fi­nal. La pri­me­ra se­mi­fi­nal es dispu­tarà el di­jous 18 en­tre el trio de Pu­chol II, Raúl i Car­los, i el trio de De la Ve­ga, Je­sús i Na­cho. La se­go­na se­mi­fi­nal se ce­le­bra­rà el dis­sab­te 20 i com­pe­ti­ran So­ro III, Pe­re i To­màs II con­tra Fran­cés, Fé­lix i Mon­ra­bal II. Des­prés d’aques­tes dues jor­na­des, tin­drà lloc la gran fi­nal el dis­sab­te 27.

Les en­tra­des per a les se­mi­fi­nals cos­ta­ran 5 € ca­das­cu­na i la gran fi­nal tin­drà un preu de 8 €. Per als i les amants de la pi­lo­ta que vul­guen gau­dir dels tres dies de tor­neig, exis­ti­rà un pack per a as­sis­tir a tots els par­tits per 10 €. Els be­ne­fi­cis del tor­neig, de ca­ràc­ter so­li­da­ri, es des­ti­na­ran a les as­so­cia­cions ARTIC i Ca­ri­tas de la Sa­gra­da Fa­mí­lia.

Na­ta­lio, pi­lo­ta­ri i re­fe­rent en la pi­lo­ta lo­cal, ha vol­gut agrair a l’Ajun­ta­ment de To­rrent, per “es­tar col·la­bo­rant amb la pi­lo­ta va­len­cia­na, al­gu­na co­sa que ne­ces­si­ta­va To­rrent des de fa anys”. El pi­lo­ta­ri So­ro III tam­bé ha des­ta­cat la col·la­bo­ra­ció: “A To­rrent ve­nim tots molt a gust, per­què el club i l’ajun­ta­ment fan un gran es­fo­rç per a fo­men­tar la pi­lo­ta amb aquest ti­pus de tor­ne­jos”.

Raúl, un dels pi­lo­ta­ris que par­ti­ci­pa­ran en el tor­neig, ha mos­trat el seu or­gull per for­mar part de l’es­de­ve­ni­ment: “Vull agrair al club per com­ptar amb mi per a ju­gar en aquest tor­neig. El trin­quet mu­ni­ci­pal de To­rrent té un am­bient es­pe­cial a l’es­tiu”. El pi­lo­ta­ri Je­sús, guan­ya­dor de la se­go­na edi­ció del Tro­feu Ciu­tat de To­rrent, ha fet re­fe­rèn­cia al “gran ni­vell del car­tell, com­post per les fi­gu­res més im­por­tants de la pi­lo­ta va­len­cia­na”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.