L’Ajun­ta­ment apro­va in­ver­sions a la ciu­tat per un va­lor de més de 5.300.000€

Nou Torrentí - - ACTUALITAT - De 5.300.368 € per a in­ver­tir”. lo­cal Parc Cen­tral l’an­tic ci­ne­ma Cer­van­tes, pres­su­post “Es­tal­viar nou Fe­de­ri­co lo­cal en mo­bi­lia­ri cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat re­no­va­ció dels ves­tua­ris l’Ei­xam­ple. plaça Ma­jor, ca­ní ba­rri an­tic i la zo­na de zo­nes ver­des i viàr

El ple de l’Ajun­ta­ment de To­rrent va apro­var ahir en ses­sió ex­tra­or­di­nà­ria la mo­di­fi­ca­ció de crè­dit per a exe­cu­tar el pro­gra­ma d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles (IFS) per­tan­yent al su­pe­rà­vit de més de sis mi­li­ons d’eu­ros amb el qual el con­sis­to­ri va tan­car l’exer­ci­ci de 2018. Amb un

es du­ran a ter­me les 16 ini­cia­ti­ves em­mar­ca­des dins del pro­gra­ma

Al ma­teix temps, Ros ha ma­ti­sat que es trac­ta d’un pri­mer bloc d’ac­tua­cions apro­vat per la ma­jo­ria de grups po­lí­tics, al qual acom­pan­ya­rà en breu “un al­tre con­junt d’IFS d’apro­xi­ma­da­ment un mi­lió d’eu­ros en el qual es con­tem­pla­ran al­gu­nes de les pro­pos­tes de la res­ta de grups po­lí­tics, com l’ad­qui­si­ció del Pa­lau Gi­ner Cor­ti­na, la mo­di­fi­ca­ció d’al­gun parc in­fan­til i de les ins­tal·la­cions del Sant Gre­go­ri o la compra d’un

so­lar al ca­rrer Sant Ni­co­lau”.

En­tre les ini­cia­ti­ves apro­va­des es tro­ba l’apos­ta per part del con­sis­to­ri de do­tar a les as­so­cia­cions i col·lec­tius de To­rrent d’uns nous es­pais per­què pu­guen realit­zar les seues ac­ti­vi­tats. D’aques­ta ma­ne­ra, s’ha­bi­li­ta­rà el

per a ús so­cio­cul­tu­ral ad­qui­rit re­cent­ment al pa­ti de l’edi­fi­ci en­tre els ca­rrers Mai­cas, Ver­ge de la Pau, Be­ne­mè­ri­ta Guàr­dia Ci­vil i Se­da­ví, amb una in­ver­sió de 381.650, 40 €. Tam­bé es com­pra­rà un

per a usos so­cials i co­mu­ni­ta­ris, per un va­lor de 275.000 €.

Ai­xí ma­teix, l’ajun­ta­ment ad­qui­ri­rà l’im­mo­ble de ai­xí com els seus lo­cals con­fron­tants, on es tro­ba­va la dis­co­te­ca “Ra­yas”, per un im­port de 678.000 €. D’al­tra ban­da, tam­bé s’ha con­tem­plat el sub­mi­nis­tra­ment de per a equi­pa­ment cul­tu­ral de la sa­la amb una in­ver­sió de 42.350 €. A aques­tes ini­cia­ti­ves se su­ma l’ha­bi­li­ta­ció lo­cal mu­ni­ci­pal per al nou cen­tre de lec­tu­ra de Parc Cen­tral, que es­ta­rà si­tuat en la plaça de la Con­còr­dia, 3, per 402.009,48 €.

En l’àm­bit es­por­tiu, les in­ver­sions se cen­tra­ran en la crea­ció d’uns nous ves­tua­ris per als

camps de fut­bol de Parc Cen­tral, ai­xí com en la del Trin­quet mu­ni­ci­pal. Les dos ini­cia­ti­ves com­pten amb un pres­su­post de 416.869,20 € i 84.137,10 €, res­pec­ti­va­ment.

Un al­tre dels ob­jec­tius de l’equip de go­vern és mi­llo­rar la imat­ge i la mo­bi­li­tat dels ca­rrers de To­rrent, so­bre­tot el

Una de les me­su­res se cen­tra­rà en im­pul­sar la en la qual s’ha apro­vat l’ad­qui­si­ció de l’im­mo­ble del nú­me­ro 21 per un im­port de 698.000 €, que acon­se­gui­rà aug­men­tar aquest es­pai que és l’epi­cen­tre de la cul­tu­ra i les ac­ti­vi­tats fes­ti­ves to­rren­ti­nes. Igual­ment, la Ca­sa de la Cul­tu­ra pre­sen­ta­rà una imat­ge re­no­va­da, ja que amb un cost de 87.600 € es res­tau­ra­rà la faça­na; una ini­cia­ti­va que in­clou la reha­bi­li­ta­ció de les por­tes i fi­nes­tres de l’em­ble­mà­tic edi­fi­ci.

A aques­tes me­su­res se su­ma l’ad­qui­si­ció de par­cel·les des­ti­na­des a al ca­rrer Sant Ni­co­lau (351.751 €), al ca­rrer Sa­ra­gos­sa (134.000 €) i al ca­rrer Mú­sic Ma­rià Puig Ya­go (59.000 €). Igual­ment es realit­za­rà una reur­ba­nit­za­ció de les vies pú­bli­ques en els ba­rris de l’Ei­xam­ple, de Ni­co­lau An­dreu i nu­clis de po­bla­ció per un im­port d’1.400.000 €. Al ma­teix temps, s’ha in­clòs la compra de la par­cel·la des­ti­na­da a la

en col·la­bo­ra­ció amb l’Ajun­ta­ment de Va­lèn­cia en (17.000 €), que com­ple­ta­rà els te­rrenys ja en pos­ses­sió del con­sis­to­ri; l’ad­qui­si­ció de pou

per a pro­veir els ca­nons de Si­dein­fo (26.000 €) en la nova ac­tua­ció de pro­tec­ció del Ve­dat; o la

(246.500 €), que mi­llo­ra­rà la imat­ge de l’entrada a la ciu­tat. L’al­cal­de Je­sús Ros ha po­sat de ma­ni­fest el seu agraï­ment als grups po­lí­tics per do­nar su­port i apro­var les me­su­res pre­sen­ta­des en el ple, al ma­teix temps que ha re­cor­dat que ja es­tan en mar­xa to­tes les IFS de l’any pas­sat, en­tre les quals s’in­clou, en­tre al­tres, la cons­truc­ció del pa­ve­lló co­bert, la reur­ba­nit­za­ció del so­lar de la Ciu­tat de la Jus­tí­cia, la re­for­ma de la sa­la d’ac­tes de la ca­sa con­sis­to­rial o el can­vi de ges­pa dels camps de fut­bol de Parc Cen­tral.

An­tic edi­fi­ci ci­ne Cer­van­tes

Camp de fut­bol en Parc Cen­tral

Pa­sa­rel·la Parc Cen­tral

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.