To­rrent pre­mia als seus es­por­tis­tes en la XXXIII Ga­la de l’Es­port

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

La ga­la va viu­re mo­ments emo­tius amb el lliu­ra­ment del Pre­mi ‘A to­ta una vi­da’ a Cán­di­do Mar­tí­nez; i el de ‘Es­port sen­se ba­rre­res’ a Fran­cis­co Ja­vier Pla­nells

To­rrent va guar­do­nar als seus mi­llors es­por­tis­tes de la tem­po­ra­da 2018-2019 que es va ce­le­brar en l’Hort de Tré­nor. La ga­la va co­me­nçar amb una ex­hi­bi­ció del Club Kan­goo Fit­ness prè­via al lliu­ra­ment de pre­mis.

L’al­cal­de Je­sús Ros, la re­gi­do­ra d’Es­ports, Su­si Fe­rrer, i el re­gi­dor d’Es­tra­tè­gia, In­no­va­ció i Eco­no­mia, i re­cent­ment no­me­nat Dipu­tat Pro­vin­cial, An­drés Campos, van fer lliu­ra­ment dels guar­dons als i les es­por­tis­tes.

Su­si Fe­rrer va vo­ler do­nar la ben­vin­gu­da i fe­li­ci­tar a tots i to­tes les es­por­tis­tes que van as­sis­tir a la ga­la. L’ac­te va pre­miar als i les mi­llors es­por­tis­tes de ca­da ca­te­go­ria, al mi­llor en­tre­na­dor i al mi­llor club es­por­tiu. Tam­bé van ser guar­do­nats el mi­llor es­por­tis­ta de la Mi­ni-Olim­pía­da Es­co­lar, els i les es­por­tis­tes amb ma­jor pro­jec­ció i els i les es­por­tis­tes des­ta­cats de ca­da club es­por­tiu. Fi­nal­ment, des­prés del lliu­ra­ment de tots aquests tro­feus i els es­ments es­pe­cials, es va en­tre­gar el pre­mi es­tre­la de la ga­la: el guar­dó a Es­por­tis­ta de l’Any. Raúl Ma­rek va ser el guan­ya­dor, per la seua tra­jec­tò­ria i èxits en el sal­va­ment i so­co­rris­me. Va co­me­nçar a prac­ti­car aquest es­port amb so­la­ment 11 anys i en el seu pri­mer cam­pio­nat d’Es­pan­ya ja es va pen­jar un or. En­tre els seus ma­jors as­so­li­ments, es tro­ba el tí­tol de cam­pió del món co­llit a Aus­trà­lia l’any pas­sat.

L’emo­ció va ser pro­ta­go­nis­ta du­rant aques­ta edi­ció de la Ga­la de l’Es­port de To­rrent. El lliu­ra­ment del pre­mi ‘Es­port sen­se ba­rre­res’ i el pre­mi a ‘To­ta una vi­da’ va emo­cio­nar a tots els as­sis­tents de l’es­de­ve­ni­ment. El pri­mer ho va guan­yar Fran­cis­co Ja­vier Pla­nells Alós, per la seua tra­jec­tò­ria en la pràc­ti­ca de la mo­da­li­tat es­por­ti­va de boc­cia. I el se­gon, Cán­di­do Mar­tí­nez Ro­drí­guez, per la seua cons­tant de­di­ca­ció al llarg de la seua tra­jec­tò­ria es­por­ti­va en el bàs­quet a To­rrent. Tots dos pre­mis van ser en­tre­gats pels fa­mi­liars dels guar­do­nats. L’al­cal­de Je­sús Ros va fe­li­ci­tar a tots i to­tes les es­por­tis­tes guar­do­na­des, es­pe­cial­ment al mi­llor es­por­tis­ta de l’any i als guan­ya­dors dels pre­mis ‘Es­port sen­se ba­rre­res’ i ‘To­ta una vi­da’: “En­ho­ra­bo­na a tots i to­tes les pre­mia­des, en­tre ells, Fran­cis­co Ja­vier Pla­nells i Cán­di­do Mar­tí­nez, dos exem­ples de su­per­ació i de de­di­ca­ció a l’es­port to­rren­tí. I com no, fe­li­ci­tar el nos­tre es­por­tis­ta de l’any, Raúl Ma­rek, que ens ha guan­yat amb la seua sen­zi­lle­sa i els seus va­lors”.

Tots els pre­miats van ser acom­pan­yats dels seus en­tre­na­dors, re­pre­sen­tants de clubs i fa­mi­liars. La re­gi­do­ra d’Es­ports, Su­si Fe­rrer, tam­bé va vo­ler agrair la seua pre­sèn­cia i fe­li­ci­tar les fa­mí­lies dels guar­do­nats: “No hi ha for­ta­le­sa més gran que veu­re l’es­fo­rç, el sa­cri­fi­ci, les ho­res, el tre­ball, la te­na­ci­tat dels vos­tres fills i fi­lles, re­com­pen­sat hui, da­vant de tot­hom es­por­tiu i so­cial de To­rrent”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.