La Unió Mu­si­cal re­no­va la seua Jun­ta Di­rec­ti­va

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

El pas­sat di­jous 27 de juny, va tin­dre lloc a la seu so­cial de la Unió Mu­si­cal de To­rrent, l’as­sem­blea per triar la nova jun­ta di­rec­ti­va per als pro­pers 4 anys.

Juan Be­na­vent va po­sar fí a 8 anys de gran tre­ball i de­di­ca­ció al cap­da­vant d’es­ta So­cie­tat. En el seu co­miat va tin­dre pa­ra­ules d’agraï­ment a la jun­ta di­rec­ti­va que l’ha acom­pan­yat es­tos anys i l’as­sem­blea va de­di­car-li una emo­tiu i llarg aplau­di­ment com a re­co­nei­xe­ment a la gran tas­ca que ha realit­zat. El nou pre­si­dent de la So­cie­tat se­rà Pe­pe Pla­za, mú­sic de la Ban­da des de la seua crea­ció. Pe­pe Pla­za és en­gin­yer de pro­fes­sió i en­ca­ra que per a ell la mú­si­ca és el seu gran hobby, ha par­ti­ci­pat tant com a flau­tis­ta com a sa­xo­fo­nis­ta en or­ques­tres, grups de rock, pop-rock, jazz i blues.

Va for­mar part de la Jun­ta Di­rec­ti­va amb Ri­car­do Ya­go So­ler com a pre­si­dent, al llarg de 4 anys.

Ara en­fron­ta es­ta nova eta­pa com a pre­si­dent amb rep­tes im­por­tants. Un d’ells, és la con­me­mo­ra­ció dels 50 anys de la So­cie­tat. L’al­tre se­rà la ini­cia­ció d’un pla d’am­plia­ció dels lo­cals de l’es­co­la i as­saig. L’es­co­la té més de 450 alum­nes i l’am­plia­ció de les ins­ta­la­cions que al­ber­guen clas­ses, sa­les d’es­tu­di, as­saig, etc, co­me­nça a ser ne­ces­sà­ria. El curs d’es­tiu, FORUMT, abans anome­nat Curs Ma­riano Puig, tam­bé és una prio­ri­tat per al nou pre­si­dent de la So­cie­tat. És ja un curs molt con­so­li­dat grà­cies als 39 anys de his­tò­ria i al gran pres­ti­gi del pro­fes­so­rat que ho im­par­tix.

La nova Jun­ta Di­rec­ti­va de la So­cie­tat es­ta­rà for­ma­da per: Pre­si­dent: Pe­pe Pla­za Vi­ce­pre­si­den­ta: As­cen­sión Mo­re­ra Se­cre­ta­ri: Adrián Fer­nán­dez Vi­ce­se­cre­ta­ri: Pa­blo Pra­di­llo Tre­so­rer: En­ri­que Puig

Vo­cals: Pa­blo Be­na­vent, Pa­blo Ber­mell, Sergio Ber­mell, Al­ber­to Ber­mell, En­ri­que­ta Es­pe­le­ta, Julián Gar­cía, Ber­nar­do Mo­ra, Ju­lio Mo­ra, Jo­sé Mor­tes, Ra­fael Pérez, Jo­sé Vi­cen­te Si­mó, Ri­car­do Ya­go Ajus­ta­dor: Die­go Ga­lle­go

Pe­pe Pla­za se­rà el nou pre­si­dent de la Unió Mu­si­cal de To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.