Ja han arri­bat les fes­tes pa­tro­nals!

Nou Torrentí - - ESPECIAL FESTES - Hu­mor Ac­ti­vi­tats fa­lle­res Es­port Fol­klo­re

Jazz Pa­no­ra­ma, el Roc­ke­jat, es­pec­ta­cles de di­fe­rents te­mà­ti­ques, mú­si­ca a la fres­ca, la gran fi­ra d’ac­trac­cions i ani­ma­ció in­fan­til com­ple­ten les fes­tes pa­tro­nals del mu­ni­ci­pi

La ciu­tat de To­rrent cal­fa mo­tors per viu­re unes fes­tes pa­tro­nals molt in­ten­ses. Més de 100 ac­tes i ac­tua­cions, en 25 ubi­ca­cions di­fe­rents i una pro­gra­ma­ció amb ac­ti­vi­tats po­pu­lars par­ti­ci­pa­ti­ves i que pre­te­nen arri­bar a tots els pú­blics. “Són unes fes­tes per la gent i per a la gent, pen­sa­des per a apro­fi­tar el va­luós ca­bal de par­ti­ci­pa­ció i ini­cia­ti­va de les as­so­cia­cions i col·lec­tius lo­cals. Per do­nar su­port a les nos­tres ban­des, tra­di­cions, les nos­tres arrels i per fer val­dre l’enor­me ta­lent dels ar­tis­tes de la nos­tra ciu­tat”, ha des­ta­cat el re­gi­dor de Fes­tes, Pas­cual Mar­tí­nez. A es­te To­rrent de mú­si­ca se su­ma l’hu­mor per a to­ta la fa­mí­lia de la mà de Ma­ria Juan, pre­sen­ta­do­ra d’À Punt, que ens por­ta l’es­pec­ta­cle Vi­ne a riu­re, amb Ma­nu Ba­de­nes, Ca­rol To­más i Mi­ki Dkai. Se­rà a la plaça de l’Es­glé­sia, el 27. El món fa­ller es­tà tam­bé molt pre­sent en es­tes fes­tes amb un es­pec­ta­cle de play­backs, el dia 23 en la plaça de la Lli­ber­tat. Hi par­ti­ci­pa­ran les mi­llors co­reo­gra­fies de la nos­tra ciu­tat, tant en ca­te­go­ria in­fan­til com adul­ta, i que, a més, re­uni­rà els cam­pions del que po­gué­rem dir “la cham­pions dels play­backs”, ja que com­pta­rem amb la fa­lla cam­pio­na, An­to­ni Par­do, de la nos­tra ciu­tat, i les que li van dispu­tar el seu gran triomf. En l’àm­bit es­por­tiu, el Trin­quet mu­ni­ci­pal aco­lli­rà, del 18 al 27 de ju­liol, el Tro­feu Ciu­tat de To­rrent en Es­ca­la i Cor­da. Amb un car­tell de pri­me­ra, els to­rren­tins i to­rren­ti­nes viu­ran par­ti­des emo­cio­nants, que con­clou­ran el dia 27 amb la Gran Fi­nal. El fol­klo­re tra­di­cio­nal es­ta­rà pre­sent en el XV Fes­ti­val Na­cio­nal Ciu­tat de To­rrent, i en­guany com­plix 30 anys amb la par­ti­ci­pa­ció i or­ga­nit­za­ció de l’U i Dos i de grups con­vi­dats d’al­tís­sim ni­vell de Múr­cia i Ciu­dad Real, el dia 21 a les 19.30 h. Tam­bé les V Dan­ses Ciu­tat de To­rrent, on el Grup de Ball de To­rrent con­ver­ti­rà el ca­rrer del Con­vent en un riu de tra­di­ció i dan­sa, que fi­na­lit­za­rà al peu de la To­rre. Se­rà el dis­sab­te 20, a les 19.30 h.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.