Ci­ne i li­te­ra­tu­ra

Nou Torrentí - - OCI I SERVEIS - Re­co­ma­na­ció de Gi­nés Ve­ra

El rei lleó

Des­prés de l’as­sas­si­nat del seu pa­re, un jo­ve lleó aban­do­na el seu reg­ne per des­co­brir l’au­tèn­tic sig­ni­fi­cat de la res­pon­sa­bi­li­tat i de la va­len­tia. Re­ma­ke de “The Lion King”, di­ri­git i pro­duït per Jon Fa­vreau, res­pon­sa­ble de la po­sa­da al dia, amb el ma­teix for­mat, de “El lli­bre de la sel­va” (2016)

Las re­ce­tas de Aleix. VV.AA. Edi­to­rial Es­pa­sa.

Cro­que­tons de ca­ra­bi­ners, gui­sat de creï­lles amb lla­gos­tins, co­ca d’al­vo­cat o cre­ma de ta­ron­ja amar­ga són al­gu­nes de les re­cep­tes d’Aleix, el guan­ya­dor de la se­te­na edi­ció del ta­lent xou cu­li­na­ri Mas­te­rChef. A més, el lli­bre in­clou anèc­do­tes d’aques­ta edi­ció, el me­nú de Te­re­sa, la fi­na­lis­ta, ai­xí com no­ves re­cep­tes del ju­rat: Sa­mant­ha, Pe­pe i Jor­di.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.