Les nos­tres re­cep­tes

Cai­pi­rin­ha de ma­dui­xa

Nou Torrentí - - OCI I SERVEIS - In­gre­dients Pre­pa­ra­ció

- 3 lli­mons

- 2 cu­lle­ra­des so­pe­res de su­cre - 120 mil·li­li­tres de ron blanc

- 8 ma­dui­xes

- Fu­lles de men­ta

- Gel pi­cat

1. Co­me­nça­rem per tros­se­jar els lli­mons. Lla­va’ls molt bé i ta­lla’ls en quarts, col·lo­ca un lli­mó i mig en ca­da got

2. Afig su­cre en ca­da got i pi­ca suau­ment amb un mor­ter fins a ma­ce­rar per com­plet els lli­mons i el su­cre. Pots afe­gir menys o més su­cre al gust per a fer el teu còc­tel.

3. A con­ti­nua­ció, lla­va i ta­la les ma­dui­xes. En aquest cas, des­prés de lla­var-les, els lle­vem la ti­ja ver­da i les par­tim per la mei­tat. Si te­nim ma­dui­xes xi­co­te­tes no fa­rà fal­ta ta­llar-les. Di­vi­deix les ma­dui­xes per a col·lo­car la ma­tei­xa quan­ti­tat en ca­da got. Quan ho tin­gues, tor­na a pi­car tot pe­rò amb mol­ta sua­vi­tat, ja que no vo­lem que les ma­dui­xes es tor­nen pu­ré, sim­ple­ment vo­lem es­cla­far-les lleu­ge­ra­ment per­què sol­ten co­lor i sa­bor.

4. Ple­na ca­das­cun dels got amb gel pi­cat, pres­sio­nant per a col·lo­car la ma­jor quan­ti­tat de gel pos­si­ble. Lla­vors afig tot el ron blanc en els gots, uti­lit­za una cu­lle­ra mes­cla­do­ra per a ba­tre el con­tin­gut dels gots, fent pu­jar to­ta la frui­ta a la part de dalt.

5. Ser­veix la cai­pi­rin­ha de ma­dui­xa i de­co­ra ca­das­cun dels gots amb unes fu­lles de men­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.