Parc Cen­tral ja com­pta amb una no­va ges­pa ar­ti­fi­cial

Nou Torrentí - - PORTADA -

La re­no­va­ció for­ma part de la llis­ta d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles, mi­llo­res de­ri­va­des del su­pe­rà­vit de 4,6 mi­li­ons d’eu­ros amb els quals es va tan­car l’exer­ci­ci de 2017

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.