Els camps de fut­bol de Parc Cen­tral ja com­pten amb una no­va ges­pa ar­ti­fi­cial

La re­no­va­ció for­ma part de la llis­ta d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles, mi­llo­res de­ri­va­des del su­pe­rà­vit de 4,6 mi­li­ons d’eu­ros amb els quals es va tan­car l’exer­ci­ci de 2017

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

Els pre­si­dents i al­guns coor­di­na­dors tèc­nics dels clubs de fut­bol de To­rrent han vi­si­tat les re­no­va­des ins­tal·la­cions dels camps de fut­bol de Parc Cen­tral, que per­me­tran als ju­ga­dors gau­dir d’una ges­pa ar­ti­fi­cial d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció. La re­no­va­ció, amb un pres­su­post d’al vol­tant de 485.000 €, for­ma part de la llis­ta d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles (IFS), obres i mi­llo­res que són pos­si­bles grà­cies al su­pe­rà­vit de 4,6 mi­li­ons d’eu­ros amb els quals es va tan­car l’exer­ci­ci de 2017.

Abans de la vi­si­ta, els re­pre­sen­tants del To­rrent C.F., C.D. Mon­te­sión, C.D. Te­re­sia­nas i Evan­gè­lic F.C., acom­pan­yats per la re­gi­do­ra d’Es­port, Su­si Fe­rrer, i el re­gi­dor d’Eco­no­mia, An­drés Cam­pos, han as­sis­tit a una reunió ex­pli­ca­ti­va en la qual s’han apor­tat de­talls so­bre­tot el pro­cés d’ac­tua­ció de l’obra. “La no­va ges­pa com­pleix els va­lors de qua­li­tat, és re­sis­tent als raigs UVA, a les al­tes tem­pe­ra­tu­res i a les va­ria­cions cli­ma­to­lò­gi­ques”, ha des­ta­cat l’en­gin­yer cap de l’obra. L’ac­tua­ció ha abas­tat en to­tal uns 16.000 me­tres qua­drats, s’ha exe­cu­tat en dos me­sos i s’ha di­vi­dit en dues fa­ses di­fe­ren­cia­des: Pri­mer es va ac­tuar en la mei­tat de la su­per­fí­cie, que abas­ta un camp de fut­bol-11, i pos­te­rior­ment el se­güent camp, amb l’ob­jec­tiu que l’ac­ti­vi­tat es­por­ti­va no es ve­ra in­ter­rom­pu­da.

La ges­pa an­te­rior pre­sen­ta­va una su­per­fí­cie amb danys per a la pràc­ti­ca de l’ac­ti­vi­tat es­por­ti­va i s’ha­vien de­tec­tat de­fi­cièn­cies quant a l’eva­cua­ció de l’aigua. L’ac­tua­ció ha con­sis­tit, per tant, en la re­po­si­ció de ma­te­rials i ele­ments ob­so­lets i en la re­pa­ra­ció de la su­per­fí­cie de joc. Abans de re­em­plaçar la ges­pa es van dur a ter­me els pro­ces­sos de ne­te­ja i d’ade­qua­ció de la xar­xa de des­guàs: subs­ti­tu­ció de ca­no­na­des, re­vi­sió de ca­nons d’aigua i de les seues fon­gues pro­tec­to­res, im­per­mea­bi­lit­za­ció del sòl, etc. D’al­tra ban­da, en el camp de fut­bol-8 es van can­viar les me­su­res per a aug­men­tar la seua gran­dà­ria. Una ve­ga­da realit­za­des to­tes aques­tes tas­ques es va pro­ce­dir a la col·lo­ca­ció de la ges­pa ar­ti­fi­cial. Hui dia ja s’han ins­tal·lat les qua­tre por­te­ries grans i les huit xi­co­te­tes ja s’es­tan col·lo­cant. Tam­bé es pro­ce­di­rà a curt ter­mi­ni al can­vi de la xar­xa cen­tral.

Noves ins­tal·la­cions

El can­vi de ges­pa no és l’úni­ca mi­llo­ra en aques­tes ins­tal·la­cions. L’Ajun­ta­ment de To­rrent, en col·laboració amb AQA, em­pre­sa con­ces­sio­nà­ria de les ins­tal·la­cions de la ciu­tat de l’es­port, ha fi­na­lit­zat les ac­tua­cions de mi­llo­res realit­za­des a la ciu­tat es­por­ti­va. Amb una in­ver­sió de més d’1.000.000 €, s’han acon­se­guit co­rre­gir an­ti­gues de­fi­cièn­cies, ai­xí com aug­men­tar i re­for­mar es­pais per a tin­dre unes ins­tal·la­cions es­por­ti­ves re­fe­rents en mo­der­nit­za­ció i qua­li­tat.

La re­no­va­ció té un pres­su­post d’al vol­tant de 485.000 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.