El mu­ni­ci­pi es­tu­dia amb la Con­se­lle­ria fór­mu­les de col·laboració per a fa­ci­li­tar l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge

Tam­bé s’ha trac­tat el Pla In­te­gral de Ges­tió de Sòl i el bon aco­lli­ment dels ha­bi­tat­ges del ca­rrer Maes­tro So­sa

Nou Torrentí - - COMERÇ I ECONOMIA -

Amb la fi­na­li­tat de do­nar so­lu­ció a la ne­ces­si­tat d’ha­bi­tat­ge, l’Ajun­ta­ment de To­rrent s’ha reunit amb la Con­se­lle­ria d’Ha­bi­tat­ge per a es­ta­blir lí­nies d’ac­tua­ció que per­me­ten do­nar res­pos­ta a aquest pro­pò­sit. En aquest sen­tit, les dues ad­mi­nis­tra­cions han acor­dat col·la­bo­rar per a aten­dre les emer­gèn­cies so­cials que sor­gis­quen i, al ma­teix temps, ofe­rir fa­ci­li­tats als col·lec­tius més vul­ne­ra­bles, com els jo­ves.

Huit dels deu do­mi­ci­lis de l’EVha ja es­tan llo­gats en rè­gim de llo­guer ase­qui­ble

Han par­ti­ci­pat en la reunió, per part del con­sis­to­ri to­rren­tino, el re­gi­dor d’Ha­bi­tat­ge, Fran­cis­co Jo­sé Ar­nau; el re­gi­dor d’Aten­ció a les Per­so­nes, Jo­sé An­to­nio Cas­ti­lle­jo; i Agus­tí Da­miá, de l’em­pre­sa mu­ni­ci­pal Nous Es­pais. Per part de Con­se­lle­ria han as­sis­tit el se­cre­ta­ri au­to­nò­mic d’Ha­bi­tat­ge i Fun­ció So­cial, Cé­sar Ji­mé­nez; qui ha es­tat acom­pan­yat pel di­rec­tor ge­ne­ral de l’En­ti­tat Va­len­cia­na d’Ha­bi­tat­ge i Sòl (EVha), Al­ber­to

Az­nar; la di­rec­to­ra ge­ne­ral d’Ha­bi­tat­ge i Re­ge­ne­ra­ció Ur­ba­na, Ele­na Az­cá­rre­ga; i la di­rec­to­ra ge­ne­ral d’Emer­gèn­cia Ha­bi­ta­cio­nal, Lo­re­na Sanz.

“Aques­ta tro­ba­da ha ser­vit per a po­sar de ma­ni­fest la bo­na sin­to­nia exis­tent entre les dues ad­mi­nis­tra­cions i, al ma­teix temps, fi­xar les ba­ses de la po­sa­da en mar­xa de fu­turs pro­jec­tes per a aten­dre, entre al­tres, les emer­gèn­cies so­cials, l’ac­cés dels jo­ves a l’ha­bi­tat­ge o l’ac­ces­si­bi­li­tat”, ha as­sen­ya­lat el re­gi­dor d’Ha­bi­tat­ge.

Ai­xí ma­teix, en la reunió s’ha va­lo­rat el bon aco­lli­ment de les me­su­res que el Con­sell va adop­tar, amb la col·laboració de l’Ajun­ta­ment de To­rrent, per a po­sar a la dis­po­si­ció dels ciu­ta­dans 10 ha­bi­tat­ges que EVha tenia bui­des al ca­rrer Maes­tro So­sa, que ini­cial­ment s’ofe­rien en ven­da, pe­rò que por­ta­ven anys tan­ca­des. La Ge­ne­ra­li­tat va adop­tar una sè­rie de me­su­res per a mo­ti­var la seua ocu­pa­ció, com una bai­xa­da de preu de ven­da. El se­güent pas va ser el can­vi d’aquests pi­sos de ven­da a llo­guer amb l’ob­jec­tiu d’aju­dar aque­lles per­so­nes amb ma­jors di­fi­cul­tats per a ac­ce­dir a un ha­bi­tat­ge en con­di­cions nor­mals del mer­cat. En l’ac­tua­li­tat, 8 dels 10 do­mi­ci­lis ja es­tan llo­gats en rè­gim de llo­guer as­se­qui­ble i, per a les dues res­tants, ja hi ha di­ver­ses sol·li­ci­tuds pre­sen­ta­des que es­tan en fa­se d’es­tu­di.

Un al­tre dels as­sum­ptes trac­tats ha si­gut el Pla In­te­gral de Ges­tió de Sòl que la Con­se­lle­ria es­tà desen­vo­lu­pant. Pre­ci­sa­ment, la par­cel·la que EVha dis­po­sa a To­rrent és una de les sis in­clo­ses en el con­curs per a la cons­ti­tu­ció d’un dret de su­per­fí­cie per a la pro­mo­ció, cons­truc­ció i ges­tió de re­si­dèn­cies pro­te­gi­des a fa­vor de coo­pe­ra­ti­ves d’ha­bi­tat­ges en rè­gim de ces­sió d’ús. Con­cre­ta­ment, aques­ta par­cel·la ha si­gut ad­ju­di­ca­da pro­vi­sio­nal­ment.

Un dels as­sum­ptes trac­tats ha si­gut el Pla In­te­gral de Ges­tió de Sòl

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.