Vol­ta al col·le: els lli­bres de text pu­gen un 1,6% en 2019, se­gons OCU

Nou Torrentí - - EDUCACIÓ I CULTURA -

L’Or­ga­nit­za­ció de Con­su­mi­dors i Usua­ris (OCU) ha realit­zat el seu es­tu­di so­bre el preu dels lli­bres de text per al qual ha ana­lit­zat més de 4.000 lli­bres de text, lec­tu­ra, qua­derns d’exer­ci­ci de di­fe­rents cur­sos per a co­nÉi­xer l’evo­lu­ció del seu preu. Aquest es­tu­di per­met tam­bé com­pa­rar els preus entre els di­fe­rents ni­vells d’en­sen­ya­ment, co­nÉi­xer qui­nes edi­to­rials han pu­jat els preus, ai­xí com orien­tar als con­su­mi­dors so­bre els es­ta­bli­ments amb mi­llors preus.

OCU re­cor­da que els lli­bres de text de l’en­sen­ya­ment obli­ga­to­ri (Pri­mà­ria i ESO) són una ex­cep­ció i el seu preu és lliu­re, per la qual co­sa la di­fe­rèn­cia de preu entre un es­ta­bli­ment i un al­tre pot ser molt ele­va­da. La res­ta dels lli­bres te­nen una po­lí­ti­ca de preu fi­xos, amb uns des­com­ptes mà­xims au­to­rit­zats del 5% que al­guns es­ta­bli­ments online apli­quen sis­te­mà­ti­ca­ment.

Un 1,6% més cars que en 2018

L’es­tu­di d’OCU as­sen­ya­la que el preu mit­jà dels lli­bres de text ha pu­jat un 1,6% res­pec­te a 2018. Es trac­ta d’una pu­ja­da de preus mo­de­ra­da si es com­pa­ra amb la de l’any an­te­rior (3,4%) pe­rò ai­xí i tot és su­pe­rior a la pu­ja­da de l’IPC en el ma­teix pe­río­de que ha pu­jat no­més un 0,4%. No tots els lli­bres han pu­jat de la ma­tei­xa for­ma. Els lli­bres amb preu fix (dels en­sen­ya­ments no obli­ga­to­ris, com a bat­xi­lle­rat) han pu­jat un 1,9% en­front dels lli­bres de preu lliu­re (pri­mà­ria i se­cun­dà­ria) que ha pu­jat un 1,4%. Aques­ta pu­ja­da su­po­sa so­bre la fac­tu­ra mit­ja­na en lli­bres de text un in­cre­ment de 3 eu­ros que s’ele­va a 5 eu­ros per a alum­nes de Bat­xi­lle­rat.

Igual que oco­rre amb el ti­pus de preu, les pu­ja­des de preus va­rien de ma­ne­ra sig­ni­fi­ca­ti­va en fun­ció de l’edi­to­rial. Se­gons l’anà­li­si d’OCU, Crui­lla (3,8%), Ma­cmi­llan (3%) i SM (2,5%) són les edi­to­rials que més pu­gen els seus preus. En­front d’elles unes al­tres, com Cam­brid­ge

(-4,2%) o Pear­son (-0,5%), són les que menys han pu­jat o fins i tot han bai­xat de preu en els es­ta­bli­ments ana­lit­zats.

OCU apun­ta que no són sol les edi­to­rials les res­pon­sa­bles dels preus, ja que els es­ta­bli­ments tam­bé po­den mo­di­fi­car-los quan es trac­ta de lli­bres amb preus no re­gu­lats. Ai­xí, les da­des d’aquest es­tu­di mos­tren que Ca­sa del Lli­bre i El Cor­te In­glés han si­gut les dues bo­ti­gues que més han ele­vat el preu dels lli­bres d’en­sen­ya­ment obli­ga­to­ri en­guany, un 2,2% i un 2,1% res­pec­ti­va­ment. Per con­tra, Imos­ver (1,0%) i Ca­rre­four (1,2%) són els es­ta­bli­ments que menys han pu­jat els seus preus.

On es tro­ben més ba­rats?

Per a es­bri­nar quins són els es­ta­bli­ments més ba­rats per a com­prar lli­bres de text en­guany, OCU ha com­pa­rat els preus en cinc es­ta­bli­ments online: Ama­zon, Ca­rre­four, Ca­sa del Lli­bre, El Cor­te In­glés i Imos­ver per a co­nèi­xer quin té, de mit­ja­na, mi­llor ni­vell de preus.

Se­gons els re­sul­tats, en els lli­bres amb preu fix les di­fe­rèn­cies són poc sig­ni­fi­ca­ti­ves. No obs­tant ai­xò, els que per­me­ten un preu lliu­re pa­tei­xen va­ria­cions més acu­sa­des, arri­bant a qua­si acon­se­guir el 10%. En ge­ne­ral, el mi­llor ni­vell de preus l’ofe­reix Ca­rre­four amb va­lors qua­si idèn­tics als de Ama­zon i Ca­sa del

Lli­bre. El Cor­te In­glés i la pla­ta­for­ma Imos­ver per con­tra, són els més cars. Se­gons OCU, la di­fe­rèn­cia en el preu dels lli­bres d’en­sen­ya­ment obli­ga­to­ri pot su­po­sar un im­port sig­ni­fi­ca­tiu per al con­su­mi­dor, ja que és pos­si­ble tro­bar per a lli­bres pun­tuals di­fe­rèn­cies de preus molt im­por­tants. Per ai­xò, l’Or­ga­nit­za­ció de Con­su­mi­dors re­co­ma­na a les fa­mí­lies que no pu­guen be­ne­fi­ciar-se de pro­gra­mes de gra­tuï­tat de lli­bres de text, que com­pa­ren entre di­fe­rents es­ta­bli­ments ja que l’es­tal­vi mit­jà acon­se­gueix els 40 eu­ros en el cas de lli­bres d’ESO i Pri­mà­ria.

Mal­grat els in­cre­ments de preus dels lli­bres de text que re­flec­teix aquest es­tu­di, la des­pe­sa escolar en lli­bres de text té una ten­dèn­cia a la bai­xa. En 2013 el con­junt de les fa­mí­lies afir­ma­va que es gas­ta­ria 176 eu­ros per alum­ne en­front dels 159 eu­ros de l’es­tu­di so­bre la Vol­ta al col·le pre­sen­tat per OCU en 2019. En aques­ta re­duc­ció sens dub­te ha in­fluït que ja no­més el 80% de les llars afir­ma que du­rant aquest curs hau­rà d’afron­tar la com­pra de lli­bres, en­front del 85% en 2013, pro­ba­ble­ment pels pro­gra­mes de prés­tec i/o gra­tuï­tat de lli­bres de text.

A més, entre els qui afir­men que sí que han de com­prar al­gun lli­bre, la fac­tu­ra tam­bé s’ha re­duït sen­si­ble­ment, en si­tuar-se en 198€ de mit­ja­na, en­front dels 209 eu­ros de 2013.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.