Horòscop

Nou Torrentí - - OCI I CULTURA -

Àries 21 de ma­rç al 19 d’abril Les obli­ga­cions que et plan­te­ja la vi­da po­den ser molt po­si­ti­ves per a tu, ja que s’obri­ran por­tes que abans es­ta­ven tan­ca­des en l’àm­bit laboral.

Taure 20 d’abril al 20 de maig No­més et vin­drà de gust es­tar a so­les amb tu ma­teix. In­ten­ta no tan­car-te tant. Fes un es­fo­rç i re­la­cio­na’t més amb la gent del teu vol­tant.

Bessons 21 de maig a 20 de juny Pot­ser el que ne­ces­si­tes són unes xi­co­te­tes va­can­ces, pe­rò en­ca­ra no és el mo­ment de fer-les. Es­pe­ra un poc.

Càncer 21 de juny al 22 de ju­liol Pot ser que la per­so­na que t’es­tà co­me­nçant a agra­dar no si­ga com tu t’ima­gi­nes. Abans de lla­nçar-te, co­neix mi­llor el seu in­te­rior.

Lleó 23 de ju­liol a 22 d’agost Tin­dràs un xi­co­tet desen­gany amo­rós, per­què el teu afec­te no se­rà co­rres­post, no hi do­nes im­por­tàn­cia per­què en­tra­rà una per­so­na es­pe­cial.

Verge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre Con­fia en la teua in­tuï­ció, du­rant aquest mes hau­ràs de pren­dre una de­ci­sió, i si con­fies en tu ma­teix pren­dràs la co­rrec­ta.

Balança 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre No et preo­cu­pes si les co­ses no t’ixen com tu vol­dries. Se­rà una ma­la sort pas­sat­ge­ra. Pren-t’ho amb bon hu­mor i se­rà més fà­cil.

Es­cor­pi 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre Ets el ne­xe d’unió de la teua fa­mí­lia, no dei­xes que es tren­que per xi­co­tets ma­len­te­sos. Hau­ràs d’ac­tuar de ma­ne­ra molt madura.

Sagitari 22 de no­vem­bre a 21 de desem­bre T’anirà molt bé ei­xir i veu­re món. Si la teua eco­no­mia no t’ho per­met pots pas­se­jar i veu­re gent. Que­dant-te a ca­sa no so­lu­cio­na­ràs res.

Capricorn 22 de desem­bre al 19 de ge­ner Po­sa so­bre la tau­la els te­mes que et preo­cu­pen amb la fi­na­li­tat de tro­bar la so­lu­ció. Pe­rò pro­cu­ra no dis­cu­tir per tro­bar-la.

Aquari 20 de ge­ner al 18 de fe­brer Sen­ti­ràs que tor­nes a ser la per­so­na que abans eres, ale­gre i en­tu­sias­ta. De­mos­tra a les per­so­nes que es­ti­mes el teu can­vi.

Peixos 19 de fe­brer al 20 de ma­rç Se­ràs el pro­ta­go­nis­ta de la re­la­ció, i ai­xò t’agra­da­rà. Gau­deix de la teua pa­re­lla al mà­xim.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.