Adéu, Ge­mer­sa

Nou Torrentí - - EDITORIAL - Re­dac­ció Nou To­rren­tí

La no­tí­cia que ocu­pa la nos­tra por­ta­da és el des­man­te­lla­ment de la plan­ta de re­si­dus Ge­mer­sa de To­rrent.

Des­prés dels úl­tims in­cen­dis oco­rre­guts en la zo­na, el pas­sat 29 de se­tem­bre i 11 de se­tem­bre, l’Ajun­ta­ment de To­rrent i Con­se­lle­ria de Me­di Am­bient es van re­unir per a agi­lit­zar el des­man­te­lla­ment de la plan­ta. Amb es­te des­en­ru­na­ment es pre­tén re­ver­tir la zo­na al seu es­tat ori­gi­nal abans de la cons­truc­ció en 2008. D’es­ta ma­ne­ra, Ge­ne­ra­li­tat trac­ta­rà de do­tar de la par­ti­da pres­su­pos­tà­ria ne­ces­sà­ria per a la re­ti­ra­da de les dei­xa­lles. Una no­tí­cia molt fa­vo­ra­ble per al veï­nat to­rren­tí i ai­xí evi­tar els des­afor­tu­nats in­cen­dis.

A més d’es­ta no­tí­cia, en es­te exem­plar tro­ba­reu d’al­tres de di­fe­rents te­mes: ac­tua­li­tat, fes­ta i tra­di­ció, edu­ca­ció i cul­tu­ra, es­ports... Pe­rò vo­lem des­ta­car l’en­tre­vis­ta que hem realit­zat a Ser­gio Agua­do, vo­ca­lis­ta del mí­tic grup es­pan­yol de Los In­hu­ma­nos, apro­fi­tant que en­guany ce­le­bren el seu 40 aniver­sa­ri amb un nou disc anome­nat “Qué di­fí­cil es ha­cer el amor cuan­do te ha­ces ma­yor”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.