L’Ajun­ta­ment i Con­se­lle­ria de Me­di Am­bient es reunei­xen per a agi­li­tar el des­man­te­lla­ment de Ge­mer­sa

En una tro­ba­da en­tre l’al­cal­de Je­sús Ros i el di­rec­tor de Can­vi Cli­mà­tic i Qua­li­tat Am­bien­tal, Joan Pi­quer, Ge­ne­ra­li­tat s’ha com­pro­més a ini­ciar ja els trà­mits de des­en­ru­na­ment de la plan­ta de re­si­dus

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

L’al­cal­de Je­sús Ros, acom­pan­yat pels caps de les uni­tats d’Ur­ba­nis­me i Me­di Am­bient de l’Ajun­ta­ment de To­rrent, s’ha reunit amb Joan Pi­quer, di­rec­tor de Can­vi cli­mà­tic i Qua­li­tat Am­bien­tal en la Con­se­lle­ria de Me­di Am­bient, per a trac­tar de do­nar una so­lu­ció de­fi­ni­ti­va a la clau­su­ra­da plan­ta de re­si­dus de Ge­mer­sa, on es va tre­ba­llar per a su­fo­car un nou in­cen­di amb el qual co­me­nça­va el dia la ins­tal·la­ció. Des­prés de la tro­ba­da, sol·li­ci­tat pel con­sis­to­ri to­rren­tí des d’es­tiu, l’al­cal­de ha qua­li­fi­cat la reunió de “molt pro­duc­ti­va i sa­tis­fac­tò­ria per als in­ter­es­sos de l’Ajun­ta­ment de To­rrent”, ja que “Ge­ne­ra­li­tat s’ha com­pro­més a ini­ciar ja els trà­mits ad­mi­nis­tra­tius” per al des­man­te­lla­ment de­fi­ni­tiu de l’abo­ca­dor i trac­tar de do­tar de par­ti­da pres­su­pos­tà­ria per a po­der dur a ter­me la re­ti­ra­da de les dei­xa­lles.

Amb el des­en­ru­na­ment, que se­rà a cà­rrec de Con­se­lle­ria, es pre­tén re­ver­tir la zo­na al seu es­tat ori­gi­nal abans de la cons­truc­ció de la plan­ta de Ge­mer­sa en 2008, sen­se cap me­na de re­si­dus.

In­cen­di con­tro­lat

Des del ma­tí del dia 11 d’oc­tu­bre, el cos de Bom­bers va tre­ba­llar en l’ex­tin­ció d’un nou fo­cus d’in­cen­di de­cla­rat al vol­tant de les 5 de la ma­ti­na­da en la zo­na. Fins al lloc s’han des­plaçat uni­tats de Po­li­cia Lo­cal i Pro­tec­ció Ci­vil de To­rrent per a col·la­bo­rar en les tas­ques. D’igual ma­ne­ra, l’Ajun­ta­ment ha com­ptat no­va­ment amb la im­pli­ca­ció de les em­pre­ses lo­cals, que han po­sat a la dis­po­si­ció de Bom­bers ma­qui­nà­ria i mit­jans hu­mans per a agi­li­tar les la­bors per a su­fo­car les fla­mes. D’igual ma­ne­ra, els re­gi­dors de Se­gu­re­tat Ciu­ta­da­na, In­ma Amat, i de Me­di Am­bient, Fran­cis­co José Ar­nau, s’han per­so­nat en el lloc acom­pan­yats per tèc­nics de Con­se­lle­ria i de l’Ajun­ta­ment de To­rrent per a fer una va­lo­ra­ció dels tre­balls realit­zats i acor­dar els se­güents pas­sos a se­guir.

El foc ja es­ta­va con­tro­lat des de pri­me­ra ho­ra i a mig dia la quan­ti­tat de fum que ema­na­va del lloc ha­via dis­mi­nuït con­si­de­ra­ble­ment. Els tre­balls con­ti­nua­ran en les prò­xi­mes ho­res. L’Ajun­ta­ment de To­rrent con­ti­nua­rà in­for­mant de l’ava­nç dels ma­tei­xos a tra­vés dels seus ca­nals de co­mu­ni­ca­ció ha­bi­tuals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.