Compromís acu­sa al go­vern del PSOE “de men­tir a la ciu­ta­da­nia so­bre els sen­sors de con­ta­mi­na­ció”

Nou Torrentí - - POLÍTICA -

El go­vern mu­ni­ci­pal in­for­mà el 27 d’agost als mit­jans de co­mu­ni­ca­ció que s’ha­vien ins­tal·lat a la ca­pi­tal de l’hor­ta sud 600 sen­sors per a me­su­rar la con­ta­mi­na­ció, dels quals 15 eren d’emis­sions de ga­sos i 2 de par­tí­cu­les.

Arran d’aques­ta no­tí­cia el grup mu­ni­ci­pal de Compromís per To­rrent va pre­gun­tar per re­gis­tre d’en­tra­da, el dia 26 de se­tem­bre, so­bre els re­sul­tats arre­ple­gats per aques­tos sen­sors des­prés d’un mes de la seua ins­tal·la­ció ofi­cial. Les pre­gun­tes es­ta­ven adreça­des al go­vern mu­ni­ci­pal per a ser con­tes­ta­des al pas­sat ple or­di­na­ri del mes d’oc­tu­bre. No obs­tant, des del go­vern mu­ni­ci­pal s’op­tà per con­tes­tar aques­tes pre­gun­tes per es­crit, de tal ma­ne­ra que en les seues res­pos­tes s’in­di­ca que els sen­sors de qua­li­tat de l’ai­re es­tan ins­tal·lats 3 dels 15 pre­vis­tos, men­tre que els de so­roll s’han ins­tal·lat 3 dels 20 pro­gra­mats. En quant als sen­sors de par­tí­cu­les el go­vern ha res­post a Compromís que es­tan ins­tal·lats pe­rò en­ca­ra no s’han ca­li­brat ni ajus­tat de tal ma­ne­ra que els seus re­gis­tres no te­nen va­li­de­sa ac­tual­ment.

Fi­nal­ment les res­pos­tes con­clouen in­for­mant que no s’ha pres en­ca­ra cap me­su­ra per a re­duir la con­ta­mi­na­ció do­nat que els es­men­tats sen­sors o no es­tan ins­tal·lats o no fun­cio­nen ade­qua­da­ment, en no es­tar ca­li­brats.

Per al grup mu­ni­ci­pal de Compromís aques­tos fets de­mos­tren que la in­for­ma­ció que so­vint ofe­reix el go­vern a la ciu­ta­da­nia és fal­sa i en mol­tes oca­sions es­biai­xa­da, obeint més a un in­te­rés de fer creu­re a la po­bla­ció in­for­ma­cions que els pro­pis tèc­nics des­men­tei­xen a pos­te­rio­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.