PP: “Les usuà­ries de la Ca­sa de la Do­na de­nun­cien la re­duc­ció d’ac­ti­vi­tats i ta­llers”

Nou Torrentí - - POLÍTICA -

La por­ta­veu del PP, Am­pa­ro Fol­ga­do ha re­but a un grup de do­nes, usuà­ries de la Ca­sa de la Do­na que li han trans­mès quei­xes per les re­ta­lla­des en la pro­gra­ma­ció de la Ca­sa de la Do­na en l’úl­tim tri­mes­tre del 2019.

Con­cre­ta­ment, de­nun­cien que la pro­gra­ma­ció s’ha re­duït a la mei­tat per a aquest úl­tim tri­mes­tre de l’any, as­sen­ya­len l’àrea d’Igual­tat, Au­to­es­ti­ma i Apo­de­ra­ment de la do­na. Una àrea molt im­por­tant des­ti­na­da a do­nes que han pa­tit vio­lèn­cia de gè­ne­re, que no­més dis­po­sa­ran de dues ho­res a la set­ma­na en dues ac­ti­vi­tats que fi­na­lit­zen el 20 de no­vem­bre. Les ac­ti­vi­tats es de­no­mi­nen “Do­nes en cons­truc­ció” i “Per­fec­ta­ment im­per­fec­tes”.

Les usuà­ries han de­nun­ciat aques­ta si­tua­ció a Fol­ga­do, des­prés de no ha­ver si­gut ate­ses les seues quei­xes per la re­gi­do­ria co­rres­po­nent. “Gra­dual­ment tri­mes­tre a tri­mes­tre s’ha anat re­duint les ac­ti­vi­tats des­ti­na­des a l’apo­de­ra­ment i a l’au­to­es­ti­ma de la do­na, men­tre s’ha anat aug­men­tant els ta­llers des­ti­nats a l’oci com a jocs de tau­la, etc.” Con­cre­ta­ment, l’àrea d’au­to­es­ti­ma i apo­de­ra­ment com­pta­va en 2017 amb cinc ac­ti­vi­tats a la set­ma­na i set ho­res i mit­ja set­ma­nals en to­tal, men­tre que en l’úl­tim tri­mes­tre de 2019 no­més com­pten amb dues ac­ti­vi­tats i dues ho­res set­ma­nals. A tot ai­xò, les usuà­ries han lliu­rat a la por­ta­veu del PP, el do­cu­ment en el qual des de la Ca­sa de la Dó­na es re­met a les do­nes que desit­gen més ho­res i tre­ball en grup, a una en­ti­tat pri­va­da que es­tà a Va­lèn­cia ciu­tat, en com­ptes d’ofe­rir-ho en les ins­tal·la­cions de la Ca­sa de la Do­na de To­rrent.

No és la pri­me­ra ve­ga­da que les usuà­ries de la Ca­sa de la Do­na s’han quei­xat de la pro­gra­ma­ció, ja que a la fi d’abril van de­nun­ciar que no hi hau­ria més pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats i ta­llers fins a se­tem­bre. Des­prés de la de­nún­cia pú­bli­ca del Par­tit Po­pu­lar, la re­gi­do­ria d’Igual­tat va pre­pa­rar ac­ti­vi­tats no­més per al mes de maig, no pre­vis­tes, ja que les ma­tei­xes pro­fes­so­res ai­xí ho ha­vien tras­lla­dat a les usuà­ries.

La ma­tei­xa Fol­ga­do va de­nun­ciar a la fi d’abril que el Go­vern So­cia­lis­ta ha­via de re­tor­nar 25.000 eu­ros a la Con­se­lle­ria per una sub­ven­ció de 2017 des­ti­na­da a Xar­xa d’Agents d’Igual­tat, ja que l’Ajun­ta­ment no ha­via con­trac­tat a nin­gú ni ha­via po­gut jus­ti­fi­car la des­pe­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.