L’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció i Ús del Va­len­cià pre­sen­ta el lli­bre To­rrent, un po­ble ple de con­tes III

Nou Torrentí - - EDUCACIÓ I CULTURA -

El di­marts 1 d’oc­tu­bre va tin­dre lloc la pre­sen­ta­ció del lli­bre To­rrent, un po­ble ple de con­tes III en el marc de la Fi­ra del Lli­bre i els dies 2 i 3 es va or­ga­nit­zar la lec­tu­ra pú­bli­ca dels con­tes que re­cull. Els au­tors van anar ei­xos dies a la Fi­ra del Lli­bre a lle­gir els seus con­tes, el dia 2: pri­mer i se­gon ci­cle de pri­mà­ria i el dia 3: ter­cer ci­cle de pri­mà­ria i se­cun­dà­ria.

Un any més, l’Ajun­ta­ment de To­rrent, des de l’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció i Ús del Va­len­cià, s’ha en­ca­rre­gat de coor­di­nar, co­rre­gir i edi­tar el lli­bre que re­cull els con­tes de tot l’alum­nat to­rren­tí que ha par­ti­ci­pat en el con­curs de li­te­ra­tu­ra en va­len­cià dels Pre­mis Sam­bo­ri, con­vo­cat per la Fun­da­ció Sam­bo­ri d’Es­co­la Va­len­cia­na. En la ini­cia­ti­va ha col·la­bo­rat l’as­so­cia­ció to­rren­ti­na La Ga­ve­lla. És el ter­cer any que s’edi­ta i en­guany arre­ple­ga un to­tal de 132 con­tes. Les es­co­les par­ti­ci­pants en es­ta edi­ció han si­gut el CEIP An­to­nio Ma­cha­do, el CEIP Fe­de­ri­co Mai­cas, el CEIP Les Te­rre­tes, el CEIP Lo­pe de Ve­ga, el CEIP Ma­re de Déu del Ro­sa­ri, el CEIP Mi­guel Her­nán­dez, el CEIP Sant Pas­qual, l’Es­co­la el Drac, el Col·le­gi Mon­te­sión, el CEE Sque­ma i els ins­ti­tuts La Mar­xa­de­lla, Se­rra Pe­ren­xi­sa, Ti­rant lo Blanc i Ve­les e Vents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.