Ei, que s’hem tras­lla­dat!

Nou Torrentí - - EDITORIAL -

Des de Nous Trac­tes te­nim el plaer de co­mu­ni­car-vos la unió em­pre­sa­rial re­cent­ment ini­cia­da junt amb la con­sul­to­ria Martínez Abad, em­pre­sa que com­pta amb una gran quan­ti­tat de pro­fes­sio­nals que des­ta­quen en el seu sec­tor grà­cies a la llar­ga ex­pe­rièn­cia la­bo­ral dels seus tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res.

Una no­va eta­pa que ini­ciem amb il·lu­sió i la unió de la qual ens per­me­trà tre­ba­llar con­jun­ta­ment per tal de com­plir els ob­jec­tius mar­cats i aju­dar-nos mú­tua­ment a acon­se­guir-los.

Amb­dues em­pre­ses for­mem part del Gru­po ACE, grup de pro­fes­sio­nals em­pre­ne­dors que tre­ba­llem coor­di­na­da­ment per a con­ver­tir-nos en un re­fe­rent de la con­sul­to­ria de ges­tió in­te­gral es­pe­cia­lit­za­da per a apor­tar so­lu­cions, con­sells i as­ses­so­ra­ment a les py­mes.

Fi­nal­ment, in­for­mar-vos que ara po­dreu tro­bar les nos­tres ofi­ci­nes en les ins­tal·la­cions de Martínez Abad, com­par­tint d’es­ta ma­ne­ra l’es­pai per tal d’ofe­rir-vos una llis­ta de ser­veis que dis­po­sem al vos­tre abast i aju­dar a acon­se­guir les vos­tres me­tes.

Di­rec­ció no­va de Nous Trac­tes: Ca­rrer Mestre Lorenzo Fuer­tes Jul­vez, 12, 46900 To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.