El Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud re­cla­ma el com­pro­mís per a la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, in­dus­trial i co­mer­cial

Ma­ni­ses i To­rrent ja han fet els pri­mers pas­sos per a crear En­ti­tats de Ges­tió i Mo­der­nit­za­ció en els seus po­lí­gons in­dus­trials

Nou Torrentí - - COMERÇ I ECONOMIA -

Amb l’ob­jec­tiu de do­nar se­gui­ment a les me­su­res re­co­lli­des en el ‘Ma­ni­fest per a la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, in­dus­trial i co­mer­cial de l’Hor­ta Sud’, el Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud, la Fun­da­ció Hor­ta Sud i les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials lo­cals es­tan ce­le­brant una ron­da de reunions amb les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques de la co­mar­ca de l’Hor­ta Sud.

El ma­ni­fest, que es va pre­sen­tar a l’abril de 2019, coin­ci­dint amb la ce­le­bra­ció de les úl­ti­mes elec­cions mu­ni­ci­pals, in­cor­po­ra 11 lí­nies es­tra­tè­gi­ques i un to­tal de 41 ac­cions. Un do­cu­ment que as­pi­ra a con­ver­tir-se en el full de ru­ta so­bre la qual s’as­sen­te el desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic, in­dus­trial i co­mer­cial de la co­mar­ca. En la pre­sen­ta­ció del ma­ni­fest van par­ti­ci­par els re­pre­sen­tants de to­tes les for­ma­cions po­lí­ti­ques amb com­pe­tèn­cia en po­lí­ti­ques de desen­vo­lu­pa­ment de l’Hor­ta Sud (PSPV, PP, Com­pro­mís, Ciu­ta­dans, Es­que­rra Uni­da i Uni­des Po­dem), els quals van acor­dar im­ple­men­tar-les en la seua ac­ció de go­vern. En aques­ta lí­nia, la set­ma­na pas­sa­da es va ce­le­brar una reunió en­tre els re­pre­sen­tants del Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud i el re­gi­dor de Pro­mo­ció eco­nò­mi­ca i Ocu­pa­ció

de Ma­ni­ses, Rafael Mer­ca­der. Les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials del mu­ni­ci­pi van pre­sen­tar to­ta la do­cu­men­ta­ció ne­ces­sà­ria per a la crea­ció d’una En­ti­tat de Ges­tió i Mo­der­nit­za­ció (EGM) en l’àrea in­dus­trial de Ma­ni­ses, un nou ens de ges­tió pú­blic-pri­va­da que re­uni­rà a to­tes les em­pre­ses pre­sents en el po­lí­gon in­dus­trial del mu­ni­ci­pi. Mer­ca­der es va com­pro­me­tre a que l’Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses des­ti­ne els re­cur­sos ne­ces­sa­ris per­què l’EGM si­ga una reali­tat en els prò­xims me­sos.

En aques­ta ma­tei­xa di­rec­ció, a To­rrent tam­bé s’ha adop­tat un con­ve­ni de col·laboració en­tre l’Ajun­ta­ment i les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials lo­cals per a ava­nçar en la cons­ti­tu­ció d’una En­ti­tat de Ges­tió i Mo­der­nit­za­ció. A més de Ma­ni­ses i To­rrent, el Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud tam­bé s’ha reunit amb el con­sis­to­ri de Ca­ta­rro­ja, ai­xí com amb la Man­co­mu­ni­tat In­ter­mu­ni­ci­pal de l’Hor­ta Sud. El ci­cle de reunions con­ti­nua­rà du­rant les prò­xi­mes set­ma­nes en els mu­ni­ci­pis d’Alfafar, Se­da­ví i Si­lla. Ju­lio Huer­ta, coor­di­na­dor de la Fun­da­ció Hor­ta Sud, ha reite­rat el com­pro­mís del Fo­ro Em­pre­sa­rial de l’Hor­ta Sud de “in­for­mar pe­riò­di­ca­ment a les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials i al con­junt de la so­cie­tat so­bre l’es­tat i el com­pli­ment de les de­man­des pre­sents en el ma­ni­fest, ai­xí com dels ava­nços acon­se­guits”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.