Arran­quen les ses­sions de Pi­lo­ta a l’Es­co­la

Nou Torrentí - - ESPORTS -

Co­me­nça la fa­se de realit­za­ció de ses­sions als cen­tres edu­ca­tius dins del pro­gra­ma Pi­lo­ta a l’Es­co­la, de la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció, Cul­tu­ra i Es­port, i que or­ga­nit­za ca­da any la Fe­de­ra­ció de Pi­lo­ta Va­len­cia­na. Des­prés de la fa­se de ses­sions de do­cents, i la jor­na­da de for­ma­ció de tèc­nics i pro­fes­sio­nals, du­ta a ter­me el pas­sat dimecres al Sa­ló de Graus de FCAFE, co­me­nça­ven tam­bé les ses­sions als cen­tres es­co­lars es­te ma­teix ma­tí, dia 14 de no­vem­bre. El pro­gra­ma co­me­nça per les co­mar­ques més sep­ten­trio­nals i més me­ri­dio­nals, es dir, per Vi­na­rós, Be­ni­car­ló, Orio­la, To­rre­ve­lla, etc. La to­ta­li­tat de ses­sions ja es­tà pro­gra­ma­da i tan­ca­da amb els di­fe­ren­tes cen­tres edu­ca­tius (585 col.le­gis), i s’allar­ga­ran fins el 25 de maig. A ban­da, es pro­gra­men fins a tret­ze tro­ba­des in­te­rcen­tres en di­fe­rents punts de la geo­gra­fía va­len­cia­na per do­nar co­ber­tu­ra a tots els cen­tres que vull­guin asis­tir. El pro­gra­ma com­pta­rà amb uns 40-50 tèc­nics fe­de­ra­tius i/o ju­ga­dors pro­fes­sio­nals que se­ran els en­ca­rre­gats de por­tar la pi­lo­ta va­len­cia­na dins de les au­les, en les que es­pe­ra ja un do­cent ben for­mat a les ses­sions de do­cents i un grup d’alum­nes que se­ran nous co­nei­xe­dors de la pi­lo­ta va­len­cia­na.

Tu nue­vo Cen­tro de Qui­ro­ma­sa­je y Es­té­ti­ca Ane­lia An­ge­lo­va lle­ga a To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.