To­rrent com­pta­rà amb un ter­cer cen­tre de sa­lut si­tuat en Parc Cen­tral

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

La Con­se­lle­ria de Sa­ni­tat Uni­ver­sal i Sa­lut Pú­bli­ca ha ini­ciat l’ex­pe­dient de li­ci­ta­ció de la re­dac­ció del pro­jec­te del nou cen­tre de sa­lut Torrrent III, per­tan­yent al de­par­ta­ment de sa­lut Va­lèn­cia-Hos­pi­tal Ge­ne­ral. Ai­xí ho ha anun­ciat la con­se­lle­ra de Sa­ni­tat Uni­ver­sal i Sa­lut Pú­bli­ca, Ana Barceló, en el trans­curs de la vi­si­ta al Cen­tre de Sa­lut de To­rrent II, on l’ha re­bu­da l’al­cal­de Je­sús Ros, la re­gi­do­ra de Sa­ni­tat, Ma­ri­na Oli­va­res, i els re­pre­sen­tants de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal.

El nou cen­tre de sa­lut To­rrent III com­pta­rà amb àrea de Re­cep­ció; àrea de Me­di­ci­na (amb 8 con­sul­tes mè­di­ques i 4 con­sul­tes d’in­fer­me­ria); àrea de Pe­dia­tria (amb 2 con­sul­tes de Pe­dia­tria i 1 d’In­fer­me­ria); àrea d’Ex­trac­cions (amb sa­la d’ex­trac­cions amb 3 llocs d’ex­trac­ció i sa­la de trac­ta­ments, in­clòs box d’ob­ser­va­ció).

Ai­xí ma­teix, tin­drà àrea Ma­ter­nal (amb con­sul­ta de ma­tro­na, 1 sa­la d’edu­ca­ció sa­ni­tà­ria, 1 ma­gat­zem i ves­tua­ri); i àrea Ad­mi­nis­tra­ti­va (amb 2 des­pat­xos de coor­di­na­ció, 1 sa­la de jun­tes, bi­blio­te­ca, sa­la d’es­tar i ves­tua­ri per al per­so­nal del cen­tre).

La Con­se­lle­ria in­ver­ti­rà un to­tal d’1.450.295 eu­ros en­tre la re­dac­ció del pro­jec­te, ja ad­ju­di­cat, per un im­port de 78.673, 22 eu­ros, i l’obra, es­ti­ma­da en 1.371.622,88 eu­ros.

Per al nou cen­tre s’ha­bi­li­ta­ran uns lo­cals si­tuats al ca­rrer Mont-real, 76, can­to­na­da amb el ca­rrer Atlanta, 95, ce­dits per l’Ajun­ta­ment de To­rrent. La su­per­fí­cie dels lo­cals és de 1.067 me­tres qua­drats (455 me­tres en plan­ta bai­xa i 611 me­tres en la pri­me­ra plan­ta).

Aquest cen­tre de sa­lut To­rrent III, aten­drà una po­bla­ció de més de 13.000 per­so­nes “do­nant res­pos­ta a les ne­ces­si­tats dels to­rren­tins i to­rren­ti­nes en del Parc Cen­tral, una zona en la qual ca­da dia viuen més per­so­nes i, a més, des­con­ges­tio­nant el con­sul­to­ri au­xi­liar del Ve­dat com el Cen­tre de Sa­lut To­rrent I”, ha as­sen­ya­lat l’al­cal­de Je­sús Ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.