La so­li­da­ri­tat va es­tar molt pre­sent en el II Dia del Vo­lun­ta­riat

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

La plaça de la Unió Mu­si­cal es va con­ver­tir el dis­sab­te 30 de no­vem­bre al ma­tí en un es­pai so­li­da­ri i en el qual es va do­nar a co­néi­xer la gran la­bor que les as­so­cia­cions de To­rrent realit­zen dià­ria­ment. 24 as­so­cia­cions lo­cals i 135 vo­lun­ta­ris i vo­lun­tà­ries van par­ti­ci­par en aques­ta jor­na­da, or­ga­nit­za­da per ARTIC i So­li­da­ri­tat To­rrent, que va es­tar com­pos­ta per ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des a tots els pú­blics, es­pe­cial­ment als més xi­co­tets, com a ta­llers, ac­tua­cions mu­si­cals i mol­tes al­tres sor­pre­ses. D’aques­ta for­ma, es va po­sar l’ac­cent en la gran la­bor que el mo­vi­ment as­so­cia­tiu desen­vo­lu­pa dià­ria­ment i que acon­se­gueix aju­dar a tan­tes per­so­nes.

L’Es­co­la Co­ral, el Ball de To­rrent o San­ta So­fia de Lle­vant van po­sar el punt mu­si­cal a l’es­de­ve­ni­ment amb unes ame­nes ac­tua­cions que van re­unir al vol­tant de 140 per­so­nes par­ti­ci­pant. D’al­tra ban­da, la Mui­xe­ran­ga La To­rren­ti­na va ser l’en­ca­rre­ga­da de pu­jar pel cap alt alt amb una im­pres­sio­na’t fi­gu­ra que, com sem­pre, va dei­xar amb la bo­ca ober­ta al pú­blic as­sis­tent. Al ma­teix temps, el Col•lec­tiu So­te­rran­ya va pre­sen­tar el seu pro­jec­te “Bi­cis In­clu­si­ves”, que facilita a les per­so­nes ma­jors i amb mo­bi­li­tat re­duï­da un trans­port sos­te­ni­ble i in­clu­siu. Per a fi­na­lit­zar la pro­gra­ma­ció, les as­so­cia­cions van par­ti­ci­par en un lliu­ra­ment de re­gals i pre­mis. El pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats es va com­ple­tar amb els es­tands in­for­ma­tius per a vi­si­bi­lit­zar el tre­ball i com­pro­mís dels vo­lun­ta­ris i vo­lun­tà­ries que trans­for­men la so­cie­tat to­rren­ti­na. L’al­cal­de Je­sús Ros, el re­gi­dor de Be­nes­tar So­cial, Jo­sé An­to­nio Cas­ti­lle­jo, i els in­te­grants de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal van acom­pan­yar a les as­so­cia­cions que van ser: Neu­ro­des, FAC, Co­ra­zo­nes Abier­tos, Asi­dit, ADISTO, ARTIC, As­fa­na Club ASFI, Vo­lun­ta­riat pel Va­len­cià, Cruz Ro­ja, Por ti Mu­jer, Es­cue­la Co­ral, So­li­da­ri­tat To­rrent, Do­na’m la mà, San­ta So­fía de Bul­ga­ria, Es­pur­na, Co­llec­tiu So­te­rran­ya, AECC To­rrent, To­rrent Verd, SOS Pe­lu­do­tes, Ban­co de Ali­men­tos, ADAT, Mui­xe­ran­ga La To­rren­ti­na, Pet­ja­des Tro­ba­des, Ball de To­rrent y Kan­goo To­rrent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.