Com­pro­mís titlla la mo­ció de VOX de “des­pil­fa­rro de las ban­de­ras”

Nou Torrentí - - POLÍTICA -

Arran la mo­ció de Vox de pen­jar la ban­de­ra d’Es­pan­ya en tots els ins­ti­tuts de To­rrent, am­plia­da amb l’es­me­na del Par­ti­do Po­pu­lar de pen­jar-ne tam­bé les de la Co­mu­ni­tat i la d’Eu­ro­pa en tots els cen­tres es­co­lars, in­clo­sos els in­fan­tils; Com­pro­mís per To­rrent pro­po­sa­rà al pro­per Ple que tots aques­tos re­cur­sos pú­blics, que in­clouen tam­bé la ins­tal·la­ció de mas­te­lers, l’uti­llat­ge ne­ces­sa­ri, més la mà d’obra, ai­xí com el seu man­te­ni­ment pos­te­rior, es de­di­quen ín­te­gra­ment a l’aten­ció pri­mà­ria d’aque­lles veï­nes i veïns de To­rrent en si­tua­ció d’emer­gèn­cia so­cial.

Per al por­ta­veu mu­ni­ci­pal de Com­pro­mís, Pau Ala­ba­jos, el par­tit d’ul­tra­dre­ta Vox, i els seus so­cis del Par­ti­do Po­pu­lar acu­sen amb una mà de “ma­man­du­rrias y des­pil­fa­rros” a al­tres par­tits i col·lec­tius so­cials (com en­ti­tats LGTBI i fe­mi­nis­tes), men­tre amb l’al­tra pro­po­sen di­la­pi­dar els di­ners pú­blics, des­ti­nats a l’alum­nat, en in­ver­sions en ma­te­rial que no apor­ta res ni al cu­rrí­cu­lum ni al ni­vell aca­dè­mic de les es­tu­diants dels es­men­tats cen­tres.

“Veiem que a Vox i el Par­ti­do Po­pu­lar poc o res els im­por­ta l’ac­ti­vi­tat do­cent a To­rrent quan acu­sen la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció de fal­ta de mit­jans, men­tre per al­tra ban­da li exi­gei­xen gas­tar-se els di­ners pú­blics en qües­tions que no mi­llo­ren la qua­li­tat del sis­te­ma edu­ca­tiu”, ha con­clòs Ala­ba­jos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.