Edi­to­rial

Nou Torrentí - - EDITORIAL - Ja que­da menys! Re­dac­ció Nou To­rren­tí

Com­ptem de nou amb els ar­ti­cles dels nos­tres col·la­bo­ra­dors i amics: Grup Ve­te­ri­na­ri, Zo­na Py­me, Mar­tí­nez Abad, ACST, Temps de Fic­cions amb En­ri­que Car­de­sín i la re­co­ma­na­ció li­te­rà­ria i re­cep­ta gas­tro­nò­mi­ca de Gi­nés Ve­ra.

Des de la nos­tra re­dac­ció, mol­tes grà­cies a tots i to­tes pel su­port du­rant es­tos dies, en es­pe­cial, als co­me­rços que han con­fiat de nou amb no­sal­tres i fan pos­si­ble que es­te Nou To­rren­tí es­ti­ga hui a les vos­tres mans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.