GRÀ­CIES

Nou Torrentí - - EDITORIAL -

Qui anava a dir-nos fa dos me­sos que anà­vem a viu­re una pan­dè­mia a es­ca­la mun­dial que pa­ra­lit­za­ria tot, ve­ri­tat?

Des de Nou To­rren­tí hem se­guit tre­ba­llant, bé, te­le­tre­ba­llant, per tal de fer-vos arri­bar la in­for­ma­ció de la ciu­tat a tra­vés de la nos­tra web i xar­xes so­cials.

I ara, per fi, ens ale­gra po­der treu­re es­te exem­plar en pa­per i que pu­gueu dis­fru­tar-lo!

En­tre­vis­tes, no­tí­cies d’ac­tua­li­tat, pu­bli­re­por­tat­ges... Un exem­plar ben com­plet per a ce­le­brar la tor­na­da als ca­rrers de la ca­pi­tal de l’hor­ta sud!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.