Tor­na als ca­rrers de la co­mar­ca l’edi­ció en pa­per de Nou To­rren­tí i Nou Hor­ta

Nou Torrentí - - ACTUALITAT - Dia­na Gi­meno

Des que es va pro­cla­mar l’Es­tat d’Alar­ma el pas­sat 14 de ma­rç a con­se­qüèn­cia de la pan­dè­mia de la Co­vid-19 que es­tà afec­tant a tot el món, l’edi­ció fí­si­ca dels nos­tres pe­riò­dics Nou To­rren­tí i Nou Hor­ta va ha­ver de pa­ra­lit­zar-se.

Els nos­tres pe­riò­dics són exem­plars gra­tuïts que es dis­tri­buï­xen en co­me­rços i ins­ti­tu­cions de dis­tints mu­ni­ci­pis de la co­mar­ca de l’Hor­ta, per tant, les des­pe­ses eco­nò­mi­ques de tot el que for­ma part de la dis­tri­bu­ció del pe­riò­dic es re­so­len, en gran part, mit­ja­nçant la pu­bli­ci­tat de co­me­rços, Ajun­ta­ments, as­so­cia­cions… que pa­guen un es­pai i dis­seny pu­bli­ci­ta­ri per a ei­xir. El con­fi­na­ment i el tan­ca­ment de co­me­rços va afec­tar en la dis­tri­bu­ció i per ai­xò, vam ha­ver de pa­ra­lit­zar la seua pro­duc­ció.

Per ai­xò és per a no­sal­tres una gran ale­gria po­der tor­nar a dis­tri­buir el nos­tre pe­riò­dic en pa­per!

De mo­ment, hui ei­xim als ca­rrers amb l’edi­ció que es re­par­tix en la ca­pi­tal de l’Hor­ta Sud, amb Nou To­rren­tí. A poc a poc anirem tor­nant a la nor­ma­li­tat amb la res­ta d’edi­cions i po­der se­guir ai­xí amb la nos­tra fei­na prin­ci­pal: in­for­mar so­bre l’ac­tua­li­tat de la co­mar­ca.

A més, re­cor­dem que re­cent­ment l’OMS ha in­for­mat la ciu­ta­da­nia que no exis­tix cap risc de trans­mis­sió de la Co­vid-19 a tra­vés del pa­per del pe­riò­dic. En­ca­ra ai­xí, se­gui­rem una sè­rie de me­su­res hi­giè­ni­ques per a ga­ran­tir la se­gu­re­tat dels nos­tres lec­tors i lec­to­res, des­ta­cant el com­pli­ment de les me­su­res d’hi­gie­ne en la im­pres­sió, em­ba­lat i tras­llat del pe­riò­dic, ai­xí com la de­sin­fec­ció dels ca­rrets de re­par­ti­ment i les me­su­res d’hi­gie­ne en les per­so­nes que efec­tuen aquest amb la de­sin­fec­ció de les mans du­rant el re­par­ti­ment, l’ús de mas­ca­re­tes i la dis­tàn­cia mí­ni­ma es­ta­bli­da en el mo­ment de re­par­tir en un lloc fí­sic.

Fi­nal­ment, vo­lem apro­fi­tar per a do­nar les grà­cies a to­tes les per­so­nes que han se­guit col·la­bo­rant amb no­sal­tres i con­fiant en el nos­tre tre­ball amb les no­ves for­mes de co­mu­ni­ca­ció on­li­ne que es­tem do­nant prio­ri­tat des que co­me­nçà el con­fi­na­ment. I agraïm tam­bé la bo­na re­cep­ció dels nos­tres exem­plars en els vos­tres co­me­rços per tal d’arri­bar la in­for­ma­ció a to­ta la po­bla­ció. Molts ànims, en­tre tots I to­tes, se­guim en­da­vant amb fo­rça!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.