Fa­se 2 de la deses­ca­la­da: qui­nes di­fe­rèn­cies hi ha res­pec­te a l’an­te­rior?

Nou Torrentí - - ACTUALITAT - Dia­na Gi­meno

Di­jous 28 de maig, el di­rec­tor del Cen­tre de Coor­di­na­ció d’Aler­tes i Emer­gèn­cies Sa­ni­tà­ries, Fer­nan­do Si­món, va co­mu­ni­car que la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na era una de les zo­nes que pas­sa­va a fa­se 2, i ai­xí és com hem co­me­nçat aques­ta pri­me­ra set­ma­na de juny. A poc a poc, anem re­cu­pe­rant la vi­da quo­ti­dia­na pe­rò és co­sa de tots i to­tes col·la­bo­rar en mi­ni­mit­zar l’ex­pan­sió de la Co­vid-19, se­guint les nor­ma­ti­ves es­ta­bli­des des del Go­vern en ca­da fa­se. A con­ti­nua­ció ex­pli­quem els can­vis que su­po­sen aques­ta no­va fa­se res­pec­te a l’an­te­rior:

Mo­bi­li­tat

• Les fran­ges ho­rà­ries per a pas­se­jar o prac­ti­car es­port des­apa­rei­xen, no­més cal­drà te­nir en com­pte l’ho­ra­ri de les per­so­nes ma­jors de 70 anys i/o vul­ne­ra­bles, que se­ran els únics que en­ca­ra ha­gen de se­guir un ho­ra­ri per a pas­se­jar, es­ta­blit de 10 a 12 h i de 19 a 20 h

• S’anul·la la res­tric­ció dels pas­se­jos d’1 km de dis­tàn­cia i la de fer es­port fó­ra del mu­ni­ci­pi de la re­si­dèn­cia

• En­ca­ra no es per­me­ten les vi­si

tes d’una pro­vín­cia a al­tra

• Les res­tric­cions dins dels vehi­cles es man­te­nen: els vehi­cles pri­vats de fins a nou pla­ces, con­duc­tor in­clòs, per­me­ten que s’ocu­pen tots els llocs i sen­se ne­ces­si­tat de por­tar màs­ca­ra sem­pre que els ocu­pants si­guen con­vi­vents. Si no viuen junts, es per­met ocu­par un únic seient per fi­le­ra i amb màs­ca­ra

Reu­nions

• Per­me­ses les reu­nions so­cials

fins a 15 per­so­nes

• Reu­nions de tre­ball i con­fe­rèn

cies fins a 50 per­so­nes

• Ei­xi­des de tu­ris­me ac­tiu en grups

de fins a 20 per­so­nes

Plat­ges i pis­ci­nes

• Els va­len­cians i va­len­cia­nes ja po

dran anar a les plat­ges i pis­ci­nes: • Les pis­ci­nes, per una part, tin­dran un afo­ra­ment mà­xim del 30% i per a anar-hi, se­rà ne­ces­sa­ri de­ma­nar ci­ta prè­via (un na­da­dor per ca­rrer)

• Els banys a les plat­ges ja es­tan per­me­sos, pe­rò sem­pre s’ha de man­te­nir la dis­tàn­cia de se­gu­re­tat es­ta­bli­da. A més, els ajun­ta­ments se­ran els en­ca­rre­gats d’es­ta­blir les li­mi­ta­cions d’ac­cés i d’afo­ra­ment de ca­da plat­ja, res­pec­tant els 2 me­tres de dis­tàn­cia en­tre ban­yis­tes

Res­tau­ra­ció

• Els res­tau­rants po­den co­me­nçar a ser­vir a l’in­te­rior del local, amb un afo­ra­ment del 40% i dis­tàn­cia mí­ni­ma en­tre tau­les de 2 me­tres (ma­tei­xes con­di­cions i me­su­res d’hi­gie­ne que a les tau­les

de te­rras­sa)

• Ser­vei de ba­rra en­ca­ra no es­tà

per­més

• Les te­rras­ses es man­te­nen com

fins ara, amb un 50% d’ocu­pa­ció

Oci i tu­ris­me

• Dis­co­te­ques i bars noc­turns en

ca­ra no obrin

• Els es­ta­bli­ments d’ac­tes i es­pec­ta­cles cul­tu­rals, tals com ci­ne­mes, tea­tres i au­di­to­ris, sí que po­den tor­nar a obrir les seues por­tes pe­rò amb una li­mi­ta­ció del 30% (es­pec­ta­cles en es­pais oberts han de ser per a menys de 400 per­so­nes, i en llocs tan­cats per a menys de 50 per­so­nes) • En els es­pais tan­cats, l’es­pec­ta­dor hau­rà de com­ptar amb un lloc o bu­ta­ca prè­via­ment as­sig­nat • Reo­ber­tu­ra al pú­blic de zo­nes co­mu­nes en ho­tels i allot­ja­ments tu­rís­tics a 1/3 d’afo­ra­ment

Es­ports

• Obrin els cen­tres es­por­tius co­berts mit­ja­nçant ci­ta prè­via i un mà­xim d’afo­ra­ment del 30% • Es­ports que es realit­zen amb un mà­xim de dues per­so­nes, sen­se con­tac­te fí­sic

• Es po­dran uti­lit­zar els ves­tua­ris

Co­me­rços

• Els cen­tres co­mer­cials tor­nen a obrir les seues por­tes pe­rò amb un afo­ra­ment del 40%, i que­da to­tal­ment prohi­bi­des les àrees

re­crea­ti­ves i les zo­nes co­mu­nes • S’eli­mi­na la res­tric­ció dels 400 m² i s’in­cre­men­ta l’afo­ra­ment al 40% per­més

• S’am­plia el nom­bre de llocs de mer­cats a l’ai­re lliu­re en 1/3 de llocs au­to­rit­zats sem­pre que s’as­se­gu­re la dis­tàn­cia (de­ci­sió dels ma­tei­xos ajun­ta­ments de ca­da mu­ni­ci­pi)

• En el cas d’es­ta­bli­ments del sec­tor tèx­til, els pro­va­dors se­ran uti­lit­zats per una úni­ca per­so­na, i des­prés de ca­da ús hau­ran de de­sin­fec­tar-se

• Ho­ra­ri d’aten­ció amb ser­vei prio­ri­ta

ri a les per­so­nes ma­jors de 65 anys

Bo­des, vetles i llocs de cul­te

• Po­den ce­le­brar-se bo­des fins a 100 con­vi­dats en es­pais oberts i de 50 en es­pais tan­cats • Vetla­to­ris po­den ser fins a 25 per­so­nes en es­pais oberts i 15 en es­pais tan­cats. En el cas de so­te­rra­ments, es res­trin­gix un mà­xim de 25 per­so­nes

• Es per­met l’as­sis­tèn­cia a llocs de cul­te sem­pre que no se su­pere el 50% de l’afo­ra­ment

Edu­ca­ció

• Po­den realit­zar-se clas­ses de re­fo­rç en cen­tres edu­ca­tius i ac­ti­vi­tats es­co­lars per a me­nors de 6 anys per a aque­lles fa­mí­lies en què els pa­res tre­ba­llen

• Obrin amb un 1/3 d’afo­ra­ment les au­to­es­co­les, aca­dè­mies i bi­blio­te­ques

Re­si­dèn­cies

• Es po­dran vi­si­tar els cen­tres de per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat i ma­jors, pe­rò en es­te úl­tim cas, en oca­sions molt ex­cep­cio­nals

• No es per­me­tran les vi­si­tes on hi ha­ja ca­sos con­fir­mats de la Co­vid-19 i/o usua­ris en qua­ran­te­na

Tre­ball

• Sem­pre que si­ga pos­si­ble, con­ti­nua­rà fo­men­tant-se la con­ti­nuï­tat del te­le­tre­ball se­guint les me­su­res d’hi­gie­ne i pre­ven­ció ne­ces­sà­ries

De mo­ment, la Con­se­lle­ria de Sa­ni­tat ha in­for­mat que no van a de­ma­nar ava­nçar a la fa­se 3 la set­ma­na vi­nent, ja que ne­ces­si­ten més temps per a ava­luar l’eta­pa ac­tual. En pa­ra­ules de la con­se­lle­ra Ana Bar­ce­ló: “El més im­por­tant ara és no ha­ver de tor­nar arre­re”. Re­cor­deu que l’ús de mas­ca­res és obli­ga­to­ri en es­pais tan­cats i en la via pú­bli­ca sem­pre que no es ga­ran­tis­ca la dis­tàn­cia mí­ni­ma de 2 me­tres en­tre per­so­nes. A més, en tots els punts an­te­riors, s’han de se­guir les me­su­res d’hi­gie­ne i dis­tan­cia­ment so­cial es­ta­bli­des, sen­se ex­cep­ció.

Con­ti­nuem ava­nçant en­da­vant amb res­pon­sa­bi­li­tat i co­nei­xe­ment!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.