To­rrent s’uneix en la llui­ta con­tra la CO­VID-19

Nou Torrentí - - ACTUALITAT -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent ha pre­sen­tat en la tro­ba­da amb els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció el ‘Pla d’Ac­tua­ció Mu­ni­ci­pal 2020 de llui­ta con­tra CO­VID-19’, que ha si­gut acor­dat per tots els grups mu­ni­ci­pals, que han unit es­fo­rços en les úl­ti­mes set­ma­nes per a ela­bo­rar un do­cu­ment con­junt que do­ne so­lu­cions i aju­de a re­cu­pe­rar la nor­ma­li­tat als veïns i veï­nes de To­rrent. Ai­xí, l’al­cal­de Je­sús Ros, s’ha do­nat ci­ta amb els por­ta­veus i re­pre­sen­tants de ca­da grup po­lí­tic mu­ni­ci­pal per a ex­pli­car les prin­ci­pals ac­tua­cions pla­ni­fi­ca­des per a ate­nuar els efec­tes que la CO­VID-19 ha tin­gut tant a ni­vell em­pre­sa­rial, so­cial o eco­nò­mic a To­rrent. L’al­cal­de Je­sús Ros ha ex­pli­cat que “des del pri­mer mo­ment hem vol­gut po­sar en va­lor el tre­ball de for­ma con­jun­ta de tots els grups po­lí­tics i del per­so­nal fun­cio­na­rial de l’Ajun­ta­ment per­què, quan hi ha un pro­ble­ma, com en aquest cas la si­tua­ció ge­ne­ra­da per la CO­VID-19, hem de­mos­trat es­tar a l’al­tu­ra de do­nar so­lu­cions con­sen­sua­des i desen­vo­lu­par to­tes les ac­tua­cions ne­ces­sà­ries per a do­nar res­pos­ta als pro­ble­mes que pu­guen te­nir els to­rren­tins i to­rren­ti­nes”.

El PAM 2020, que es­tà ali­neat amb els Ob­jec­tius de De­sen­vo­lu­pa­ment Sos­te­ni­ble, és un pla d’ac­ció a fa­vor de les per­so­nes, la pros­pe­ri­tat i el me­di am­bient, i es­tà cen­trat en di­fe­rents àrees. Com ha des­ta­cat Cam­pos, “mol­tes me­su­res ja s’han dut a ter­me i mol­tes al­tres les con­ti­nua­rem tre­ba­llant du­rant els prò­xims me­sos per a acon­se­guir, en­tre tots, i dei­xant arre­re les nos­tres di­fe­rèn­cies,

[si­gue en la pá­gi­na 6]

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.