Je­sús Ros: “To­rrent ha de­mos­trat es­tar a l’al­tu­ra per a do­nar res­pos­ta con­sen­sua­da al pro­ble­ma d’aques­ta cri­si”

Nou Torrentí - - ENTREVISTA - Jés­si­ca Me­di­na

El pas­sat di­lluns dia 2 de juny, la nos­tra co­mu­ni­tat pas­sa­va a la fa­se 2, amb l’ober­tu­ra de qua­si tots els co­me­rços, bars i res­tau­rants des­prés que fo­ren tan­cats per la pan­dè­mia.

A Nou To­rren­tí ens vam en­tre­vis­tar amb l’al­cal­de de To­rrent, Je­sús Ros, per a fer un ba­la­nç de les ac­tua­cions realit­za­des a la pan­dè­mia i de les prò­xi­mes me­su­res a pren­dre.

Veiem que des del con­sis­to­ri s’es­tan realit­zant di­fe­rents me­su­res per a com­ba­tre aques­ta cri­si sa­ni­tà­ria i eco­nò­mi­ca, pe­rò, qui­nes vol­dríeu des­ta­car en cas que al­gú no ha­ja po­gut in­for­mar-se?

En prin­ci­pi s’ha des­ti­nat a l’Aten­ció So­cial des del pri­mer mo­ment que es va ini­ciar l’Es­tat d’Alar­ma, com per exem­ple el “Men­jar a Ca­sa”, el se­gui­ment a les per­so­nes ma­jors, vi­si­tant aque­lles que pu­guen viu­re a so­les i allun­ya­des del nu­cli ur­bà o via as­sis­tèn­cia te­le­fò­ni­ca.

Per al­tra ban­da, en­tre les me­su­res eco­nò­mi­ques, s’han des­ti­nat aju­des di­rec­tes a em­pre­ses, co­me­rços lo­cals, au­tò­noms, PIMES i fa­mí­lies afec­ta­des pel co­ro­na­vi­rus.

Res­pec­te a les me­su­res sa­ni­tà­ries, qui­nes heu pres?

Per te­ma de pre­ven­ció hem re­par­tit més de 170.000 mas­ca­re­tes a es­ta­bli­ments que anaven obrint, em­pre­ses del po­lí­gon, do­mi­ci­lis i xi­quets. Per al­tra ban­da, es­tem pre­pa­rant una aju­da de fins a 200 € a em­pre­ses i au­tò­noms per a ac­tua­cions de pre­ven­ció sa­ni­tà­ria.

Res­pec­te a l’ajun­ta­ment, cen­tres i ser­veis mu­ni­ci­pals es­tem pre­nent les me­su­res ne­ces­sà­ries de ne­te­ja i de­sin­fec­ció d’aques­tes zo­nes, per­què no hi ha­ja risc de con­ta­gi. En l’ober­tu­ra de bi­blio­te­ques i cen­tres es­por­tius s’ha aug­men­tat el ni­vell de de­sin­fec­ció i ne­te­ja per l’ús de les ins­tal·la­cions.

Tam­bé s’han ins­tal·lat mam­pa­res de me­ta­cri­lat que evi­ten el con­tac­te fí­sic a aques­ta ini­cia­ti­va de se­gu­re­tat se su­men els equips d’ozó o la im­plan­ta­ció de mit­jans de con­trol fe­bril.

I les eco­nò­mi­ques?

En­tre d’al­tres, com ja he es­men­tat abans, les di­rec­tes a em­pre­ses i au­tò­noms que s’han vist obli­gats a tan­car per pa­gar el llo­guer o gas­tos de sub­mi­nis­tra­ment, que ja han co­me­nçat a pa­gar-se, l’anul·la­ció de la ta­xa d’ocu­pa­ció de te­rras­ses, i de la ta­xa d’ocu­pa­ció amb plaça fi­xa en els mer­cats o la de­vo­lu­ció de ta­xes i preus pú­blics en aquells ser­veis no pres­tats, a més a més hem pen­sat a fer unes tar­ge­tes per pro­mo­ure el co­me­rç de To­rrent, ai­xí com l’am­plia­ció del ter­mi­ni vo­lun­ta­ri de l’IVTM.

Ens agra­da­ria que fé­reu una xi­cote­ta anà­li­si de com es­teu vi­vint i afron­tant aques­ta si­tua­ció des de l’Ajun­ta­ment.

Han si­gut mo­ments di­fí­cils el no po­der pas­se­jar pels ca­rrers de To­rrent, i dis­fru­tar de l’ac­ti­vi­tat to­rren­ti­na, ha si­gut dur, de ca­sa a l’ajun­ta­ment i l’ajun­ta­ment a ca­sa o par­lar amb els com­panys de go­vern per vi­deo­con­fe­rèn­cies (co­sa que no m’aca­be d’acos­tu­mar en­ca­ra). Pe­rò molt con­tent de com hem tre­ba­llat to­ta la cor­po­ra­ció i dels ser­veis pú­blics que han es­tat a l’al­tu­ra d’aques­ta cri­si. Sem­pre hem in­ten­tat fer el mi­llor pos­si­ble per a pal·liar al mà­xim aques­ta cri­si sa­ni­tà­ria, la ve­ri­tat que es­tic molt agraït a tot l’equip de go­vern de les mol­tes tas­ques que s’han realit­zat.

Res­pec­te al con­fi­na­ment, quan­tes de­nún­cies per no se­guir-lo heu ha­gut de realit­zar fins al mo­ment? Com va­lo­reu l’ac­tua­ció del veï­nat? Jo he vist molt po­si­ti­va­ment la reac­ció de la gent, la so­li­da­ri­tat per exem­ple amb els ser­veis es­sen­cials ei­xint ca­da dia a aplau­dir al bal­có per ani­mar a tots als que han es­tat des del prin­ci­pi al ser­vei de la gent. Sí que és de ve­res que hem re­but es­ta­dís­ti­ques d’unes 2,500 de­nún­cies des que va co­me­nçar el con­fi­na­ment per no com­plir les me­su­res. Pe­rò en ge­ne­ral la gent ha com­plit des del prin­ci­pi de la pan­dè­mia.

Com es va afron­tar el no pas­sar a la fa­se 1 i com creu que es­tem pas­sant per aques­ta se­go­na fa­se?

En un prin­ci­pi, va ser un colp dur per­què te­níem tot pre­pa­rat per a pas­sar de fa­se, la gent es­ta­va molt il·lu­sio­na­da, pe­rò la ve­ri­tat crec que la se­gu­re­tat de la ciu­ta­da­nia era el més im­por­tant. Pas­sar a la fa­se 3 crec que hau­ria de pren­dre’s en més cal­ma, és im­por­tant mou­re el xi­co­tet co­me­rç i l’hos­ta­le­ria pe­rò sem­pre anar amb molt de com­pte sen­se re­la­xar-se per­què aques­ta pan­dè­mia és molt se­rio­sa.

I so­bre les pis­ci­nes mu­ni­ci­pals i les es­co­les d’es­tiu s’ha pres ja una de­ci­sió?

So­bre les pis­ci­nes se­gu­ra­ment s’obri­ran de l’1 de ju­liol al 31 d’agost amb torns de ma­tí i ves­pra­da i amb ci­ta prè­via, sem­pre amb un afo­ra­ment li­mi­tat, so­bre les es­co­les d’es­tiu en­ca­ra no s’ha pres una de­ci­sió al res­pec­te.

Per a fi­na­lit­zar, què ens pot con­tar del Pla d’Ac­tua­ció Mu­ni­ci­pal 2020 de llui­ta con­tra CO­VID-19?

Molt con­tent en ge­ne­ral per l’acord al qual hem arri­bat en el ple mu­ni­ci­pal tots els grups. S’han unit es­fo­rços en les úl­ti­mes set­ma­nes per a ela­bo­rar un do­cu­ment con­junt que do­ne so­lu­cions i aju­de a re­cu­pe­rar la nor­ma­li­tat. Crec que hem de­mos­trat es­tar a l’al­tu­ra de do­nar so­lu­cions con­sen­sua­des i desen­vo­lu­par to­tes les ac­tua­cions ne­ces­sà­ries per a do­nar res­pos­ta als pro­ble­mes que pu­guen te­nir els to­rren­tins. Molts dels punts ja els he co­men­tat abans que són me­su­res que ja es­tan en mar­xa i al­tres com una no­va lí­nia de trans­port ur­bà al Toll i l’Al­ber­ca per pro­mo­ure ei­xa zo­na co­mer­cial en­tre mol­tes al­tres.

Unes pa­ra­ules d’ànim per a la po­bla­ció.

Sem­pre dis­fru­tar d’aques­tes ei­xi­des que ja po­dem fer sem­pre amb co­nei­xe­ment i anar amb mol­ta pre­cau­ció i cal­ma. Per al­tra ban­da, molt d’ànim a les fa­mí­lies que ho es­tan pas­sant molt mal.

Je­sús Ros, al­cal­de de To­rrent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.