To­rrent es bol­ca amb el co­me­rç local amb la cam­pan­ya ‘100% AMB EL CO­ME­RÇ DE TO­RRENT’

Nou Torrentí - - COMERÇ I ECONOMIA -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent, a tra­vés de l’em­pre­sa mu­ni­ci­pal IDEA’T, ini­cia la cam­pan­ya “100% AMB EL CO­ME­RÇ DE TO­RRENT”. És una cam­pan­ya de su­port i pro­mo­ció del co­me­rç local que es pro­lon­ga­rà amb di­fe­rents ac­tua­cions al llarg de l’any 2020. 100% AMB EL CO­ME­RÇ DE TO­RRENT s’es­tre­na amb un ví­deo en el qual els pro­ta­go­nis­tes són pre­ci­sa­ment els es­ta­bli­ments mi­no­ris­tes de ciu­tat i el que es des­ta­quen les bon­dats del co­me­rç de pro­xi­mi­tat. Per a la seua realit­za­ció s’ha com­ptat amb la col·la­bo­ra­ció de les dues as­so­cia­cions de co­me­rços: TO

RRENT CO­MER­CIAL i ACST. En breu es po­sa­ran en mar­xa al­tres ini­cia­ti­ves dins d’aques­ta cam­pan­ya en les quals s’in­vo­lu­cra­ran ca­res co­ne­gu­des de To­rrent i el prin­ci­pal ob­jec­tiu de les quals se­rà vi­si­bi­lit­zar el co­me­rç local i sen­si­bi­lit­zar a la po­bla­ció de la im­por­tàn­cia de com­prar i con­su­mir en el mu­ni­ci­pi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.