Aju­des mu­ni­ci­pals di­rec­tes a pimes, au­tò­noms i co­me­rços lo­cals

Nou Torrentí - - COMERÇ I ECONOMIA -

Di­lluns pas­sat s’efec­tuà l’ini­ci del pa­ga­ment de les aju­des mu­ni­ci­pals di­rec­tes a pimes, au­tò­noms i co­me­rços lo­cals afec­tats per la cri­si de la CO­VID-19 con­vo­ca­des per l’Ajun­ta­ment de To­rrent, amb l’ob­jec­tiu de mi­ni­mit­zar els efec­tes eco­nò­mics ne­ga­tius de­ri­vats per la si­tua­ció d’es­tat d’alar­ma. Ai­xí, des­prés del tan­ca­ment del ter­mi­ni de sol·li­ci­tuds -que va vén­cer di­marts 26 de maig-, un pri­mer bloc de 128 aju­des se­ran ja abo­na­des, de les quals 110 co­rres­po­nen a aju­des a pa­ga­ments a llo­guers i la res­ta, 28, a des­pe­ses or­di­nà­ries que han ha­gut de con­ti­nuar realit­zant per al man­te­ni­ment de l’ac­ti­vi­tat, per a un to­tal de 83.300 eu­ros en aquest pa­ga­ment ini­cial. La pre­vi­sió és que al llarg del mes juny es tra­mi­ten i re­sol­guen la res­ta de sol·li­ci­tuds. Per a ai­xò, ca­da cas es­tà sent es­tu­diat en par­ti­cu­lar i com­pta amb l’as­sis­tèn­cia i as­ses­so­ra­ment del per­so­nal d’Idea’t i del ser­vei d’aten­ció ciu­ta­da­na TDIC. Aques­tes sub­ven­cions es­tan in­clo­ses en el pri­mer pa­quet de me­su­res del Pla de Xoc con­tra la CO­VID-19 i que com­pten amb un pres­su­post to­tal de 900.000 €, par­ti­da que ga­ran­tix que tots els co­mer­ciants i pe­ti­tes em­pre­ses que han sol·li­ci­tat l’aju­da i com­plis­quen amb els re­qui­sits que es mar­ca­ven en les ba­ses co­bra­ran la sub­ven­ció de l’Ajun­ta­ment.

Per a pro­mo­ure la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca a la ciu­tat, la pres­ta­ció as­cen­dix a 700 eu­ros per als be­ne­fi­cia­ris que desen­vo­lu­pen ac­ti­vi­tats in­clo­ses en l’àm­bit d’apli­ca­ció d’aques­tes aju­des a tra­vés d’un local en rè­gim d’arren­da­ment i que ha­gue­ren si­gut ob­jec­te de sus­pen­sió a con­se­qüèn­cia de les me­su­res es­ta­bli­des en els ar­ti­cles 9 i 10 del Reial de­cret 463/2020, de 14 de ma­rç. D’al­tra ban­da, es con­ce­dix una sub­ven­ció de 350 eu­ros per a la res­ta de be­ne­fi­cia­ris que desen­vo­lu­pen ac­ti­vi­tats in­clo­ses en l’àm­bit d’apli­ca­ció d’aques­tes as­sis­tèn­cies i no si­ga mit­ja­nçant un local en rè­gim d’arren­da­ment. D’aques­ta for­ma, els to­rren­tins i to­rren­ti­nes que desen­vo­lu­pen ac­ti­vi­tat co­mer­cial mi­no­ris­ta i que reunis­quen els re­qui­sits in­di­cats en els cri­te­ris re­gu­la­dors re­bran un su­port per a fer front a les des­pe­ses eco­nò­mi­ques que han de con­ti­nuar realit­zant du­rant el pe­río­de de l’es­tat d’alar­ma re­la­cio­na­des amb la ges­tió or­di­nà­ria de la seua ac­ti­vi­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.